Koszyk
Twój koszyk jest pusty
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera by otrzymywać informacje o rabatach oraz aktualizacjach
* Adres E-mail:

Zapisz
 
FACEBOOK

Faktury – 2013

Faktury  – 2013
Kliknij zdjęcie aby powiększyć
Autor: Janusz Piotrowski
Cena: 34.00 zł
Format: 205 x 145 mm

Ilość: Dodaj do koszyka
- wystawianie faktur przez podatników zwolnionych od VAT
- obowiązkowe oraz nieobowiązkowe dane w fakturach
- dodatkowe oznaczenia w przypadku niektórych faktur
- możliwość wystawiania tzw. faktur uproszczonych
- zbiorcze faktury dot. odrębnych dostaw towarów
- najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych

Książka przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z dokumentowaniem sprzedaży fakturami, z uwzględnieniem zmian jakie nastąpiły w tym zakresie od dnia 1 stycznia 2013 r. W wyniku wprowadzonych zmian nie ma już konieczności oznaczania faktur wyrazami „FAKTURA VAT”, wprowadzono też możliwość wystawiania zbiorczych faktur dotyczących odrębnych dostaw towarów dokonanych w trakcie miesiąca.
W przypadku wystawiania faktur korygujących nie ma obowiązku podawania obok prawidłowej treści korygowanych pozycji także pozycji i kwot błędnie wskazanych w fakturze korygowanej (pierwotnej). Ponadto obecnie nie ma również obowiązku oznaczania przez sprzedawców danych dot. numeru rejestracyjnego samochodu w przypadku nabycia paliw silnikowych wlewanych do baku samochodu. Wystawianie faktur wewnętrznych jest możliwością, a nie obowiązkiem podatników. Natomiast przesyłanie faktur w formie elektronicznej może się odbywać nadal po uzyskaniu od nabywcy akceptacji otrzymywania faktur w tej formie, jednakże nie ma już konieczności wyrażania tej akceptacji w formie pisemnej.
Niniejsza książka zawiera też dodatkowo: regulacje prawne dot. dokumentowania sprzedaży fakturami, wyjaśnienia organów podatkowych w zakresie fakturowania oraz opracowane przykładowe wzory faktur.

 

 Waluta w fakturze
W jakiej walucie można wystawić fakturę ? Zgodnie z przepisami nie ma przeszkód aby faktura mogła być wystawiona w innej niż PLN walucie. Bez względu jednak na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze – kwoty podatku wykazuje się w złotych.
W przypadku, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Od 1 stycznia 2013 r. podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.
W przypadku, gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. W przypadku importu towarów przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi (w tym przypadku podatnik też może wybrać sposób przeliczania tych kwot według kursu Europejskiego Banku Centralnego).
Minister Finansów w drodze rozporządzenia na podstawie delegacji ustawowej w art. 106 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług określił inny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych w rozporządzeniu.
Kwoty wyrażone w euro wykazywane na fakturze wysta­wianej przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dokumentującej świadczenie usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, przelicza się na złote według średniego miesięcznego krzyżowego kursu zamknięcia obliczonego przez Grupę Reutera na podstawie dziennego kursu kupna euro z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wykonano usługę.
 UWAGA!
KWOTY NA FAKTURZE MOGĄ BYĆ W ZASADZIE WYKA­ZANE W DOWOLNEJ WALUCIE, JEDNAKŻE KWOTA PODATKU WYSTĘPUJĄCA W FAKTURZE MUSI BEZ­WZGLĘDNIE ZOSTAĆ OKREŚLONA W ZŁOTYCH
Czy podatnik podatku od wartości dodanej może wystawić na rzecz polskiego nabywcy dokument sprzedaży w PLN?
Ani z ustawy o VAT ani z innych przepisów nie wynika, aby było jakieś ograniczenie w tymże zakresie. W związku z tym nie ma przeciwwskazań, aby dokumenty wystawiane przez np. podatników podatku od wartości dodanej były wystawiane w PLN.
Czy mogą być wystawiane faktury w kilku walutach np. w walucie PLN i EURO?
Nie ma przeszkód aby faktura zawierała kwoty wyrażone zarówno w walucie krajowej, jak i innej walucie niż krajowa. Trzeba tylko pamiętać, że podatek VAT na takiej fakturze i tak zawsze musi zostać określony w złotych.
Faktury uproszczone
Obowiązkowe dane, które powinna zawierać faktura uproszczona:
1) data jej wystawienia;
2) kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika (sprzedawcy) towarów lub usług oraz jego adres;
4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfi­kowany dla podatku;
5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;
7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
8) kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzy­manie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
9) kwotę należności ogółem.
UWAGA!
FAKTURA UPROSZCZONA MUSI JEDNAK ZAWIERAĆ DANE POZWALAJĄCE OKREŚLIĆ DLA POSZCZEGÓLNYCH STA­WEK PODATKU KWOTĘ PODATKU.
Jak więc wynika z powyższego nie ma obowiązku zamieszczenia w fakturze uproszczonej poniższych danych:
imię i nazwisko lub nazwa oraz adres nabywcy,
miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto);
wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
stawka podatku;
suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
pod warunkiem że faktura uproszczona zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.
UWAGA!
NOWOŚCIĄ OD 1 STYCZNIA 2013 R. JEST MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIANIA FAKTUR UPROSZCZONYCH W PRZY­PADKU, GDY WARTOŚĆ TRANSAKCJI NIE PRZEKRACZA BRUTTO KWOTY 450 ZŁ (LUB 100 EURO).

ROZDZIAŁ I FAKTURA – POJĘCIE, ISTOTA I ZNACZENIE 
1. Definicja faktury  
2. Faktury w praktyce 
ROZDZIAŁ II KTO I KIEDY JEST OBOWIĄZANY WYSTAWIĆ FAKTURĘ ?
1. Podmioty obowiązane i uprawnione do wystawienia faktury 
2. Termin wystawienia faktury 
2.1. Podstawowy termin wystawienia faktury 
2.2. Szczególne terminy wystawiania faktur 
ROZDZIAŁ III WYGLĄD I ELEMENTY FAKTURY 
1. Wygląd faktury 
2. Załączniki do faktury 
3. Dane w fakturze 
3.1. Dane dotyczące podatnika (sprzedawcy) i nabywcy 
3.2. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 
3.3. Daty umieszczane na fakturach 
3.4. Numeracja faktur 
3.5. Oznaczanie faktur 
3.6. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
3.7. Miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług 
3.8. Kwoty występujące w fakturach 
3.9. Stawki podatku VAT 
ROZDZIAŁ IV POZOSTAŁE DANE UMIESZCZANE W FAKTURACH 
1. Język w fakturze 
Dyrektywa odnośnie języka w fakturach 
2. Waluta w fakturze 
3. Podpisy na fakturze 
4. Dane wymagane na poszczególnych fakturach 
5. Dodatkowe dane umieszczone w fakturze 
ROZDZIAŁ V RODZAJE I PODZIAŁ FAKTUR 
1. Podział faktur 
2. Inne dokumenty uznawane na równi z fakturą 
ROZDZIAŁ VI POZOSTAŁE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR 
1. Korygowanie pomyłek 
1.1. Anulowanie FAKTURY 
1.2. Faktury korygujące 
1.3. Nota korygująca
2. Duplikaty faktur 
3. Autentyczność i integralność treści faktury 
4. Okres przechowywania faktur 
5. Konsekwencje wystawiania faktur 
6. Sankcje za nieprawidłowe wystawianie bądź uchylanie się od wystawiania faktur 
ROZDZIAŁ VII REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE FAKTUR 
1. Dyrektywa 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L Nr 347/1 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – DZIAŁ XI Dokumentacja – Rozdział 1 Faktury (art. 106-108, art. 116)
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360, z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1528)
5. Przepisy regulujące wystawianie rachunków 
5.1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) – Rozdział 12 – Rachunki 
5.2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. z 2005 r. nr 165, poz. 1373, z późn. zm.) – §14 
ROZDZIAŁ VIII FAKTURA W WYJAŚNIENIACH ORGANÓW PODATKOWYCH 
ROZDZIAŁ IX WZORY (PRZYKŁADY) FAKTUR 

Janusz Piotrowski – konsultant podatkowy i specjalista ds. podatku VAT. Swoją 10-letnią praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie podatków zdobywał pracując m.in. w organach podatkowych.

Obecnie pracuje w Zespole Doradców Podatkowych Jacek Czernecki sp. z o.o., w Krakowie (www.doradcy.pl). Autor licznych publikacji książkowych m. in. książek takich jak „Podatek VAT”, „Jak prawidłowo wystawić faktury VAT”, „Podatek VAT – Komentarz do zmian”, „VAT 2011 – najnowsze zmiany” oraz opracowań z serii Egzamin na doradcę podatkowego – TESTY oraz PYTANIA OTWARTE oraz artykułów prasowych z zakresu podatku VAT (Gazeta Prawna, Twój Biznes, Forum Doradców Podatkowych, Akademia Biznesu Onet). Ceniony wykładowca Stowarzyszenia Podatników w Polsce i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.