Koszyk
Twój koszyk jest pusty
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera by otrzymywać informacje o rabatach oraz aktualizacjach
* Adres E-mail:

Zapisz
 
FACEBOOK

Stowarzyszenia i fundacje - opodatkowanie i księgowość 2015

Stowarzyszenia i fundacje - opodatkowanie i księgowość 2015
Kliknij zdjęcie aby powiększyć
Autor: Aldona Gibalska, Andrzej Ogonowski
Cena: 59.00 zł
Format: 165 x 235 mm

Ilość: Dodaj do koszyka

ISBN; 978-83-63913-58-8
Ilość stron 304

Termin organizacja pozarządowa wywodzi się z terminologii anglosaskiej i jest dosłownym tłumaczeniem amerykańskiego „Non Governmental Organization", od którego powstał skrót NGO, używany w terminologii międzynarodowej. Termin organizacja pozarządowa wszedł do polskiego obiegu prawnego po raz pierwszy w ustawie z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; powyższa ustawa wprowadziła jedyną w ówczesnym ustawodawstwie definicję organizacji pozarządowej. Ilekroć w ustawie jest mowa o organizacjach poza-rządowych - oznacza to stowarzyszenia, związki, izby oraz organizacje pracodawców i pracobiorców o charakterze ogólnokrajowym. Definicja ta była niepełna i w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadzono ustrojową definicję organizacji pozarządowej. Zgodnie z jej art. 3 ust. 2 „Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów

0finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia".1

Działanie organizacji pozarządowych w Rzeczpospolitej Polskiej zagwarantowane zostało przepisami Konstytucji RP z 1997 roku. Stosownie do art. 12 Konstytucji: „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia

1działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji" .2


Przepisy prawa zezwalają fundacjom na prowadzenie działalności gospo­darczej. Przez działalność gospodarczą należy rozumieć wszelką zarobkową działalność wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą tylko w zakresie i na zasadach określonych w statucie. Jeżeli statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację, podjęcie takiej działalności nie jest możliwe bez zmiany statutu. Oczywiście zmiana taka będzie możliwa jedynie wtedy, gdy w statucie przewidziano możliwość jego nowelizacji.

Statut powinien określać zakres działalności gospodarczej fundacji - dobrze jest posługiwać się wówczas opisami działalności zaczerpniętymi z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Przedmiot działalności gospo­darczej wpisuje się bowiem do Krajowego Rejestru Sądowego według tej klasyfikacji.

Działalność gospodarcza fundacji może być prowadzona tylko w rozmiarach służących celom fundacji. Zastrzeżenie to ma bardzo duże znaczenie. Oznacza bowiem, że podstawowa aktywność fundacji musi być skierowana na prowadzenie działalności statutowej. Działalność gospo­darcza służyć powinna jedynie pozyskiwaniu środków na działalność statutową. Niedopuszczalne jest więc nadanie działalności gospodarczej znaczenia działalności podstawowej. Działalność gospodarcza nie może być traktowana jako sposób realizacji celu fundacji, ani tym bardziej jako jeden z celów fundacji. Dlatego też nie można wymieniać działalności gospo­darczej w części statutu poświęconej określeniu celu statutowego fundacji oraz sposobu jego realizacji.

Fundacja powinna dysponować kapitałem niezbędnym do podjęcia dzia­łalności gospodarczej, a mianowicie musi przeznaczyć na ten cel co najmniej 1.000 zł. Określenie wartości środków, jakie mają być przeznaczone na działalność gospodarczą nie musi mieć miejsca w akcie fundacyjnym, gdyż obligatoryjne składniki tego aktu są określone w ustawie. Nie oznacza to, że stosowny zapis nie może znajdować się w akcie fundacyjnym. Nie można jednak uznać go za obligatoryjny element treści tego aktu. Przeznaczenie środków na cele fundacji nie jest równoznaczne z przeznaczeniem środków na działalność gospodarczą, mimo iż te ostatnie winny służyć realizacji celów fundacji. Odpowiedni zapis dotyczący przeznaczenia środków na działalność gospodarczą powinien znajdować się w statucie, choć może być przedmiotem odrębnego postanowienia fundatora czy uchwały fundatorów. Należy więc odrębnie oceniać:

a)      zapis o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej, rodzaju, metodach, zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (zawsze musi mieć miejsce w statucie);

b)     przeznaczenie środków na działalność gospodarczą (może być określone poza statutem).

Oczywiście, umieszczenie tych dwóch spraw w statucie tworzy pewną przej - rzystość tego aktu; zarówno zamiar prowadzenia działalności gospodarczej i przeznaczenie środków powinny znaleźć odzwierciedlenie w rejestrze.

Fundacje mogą w zasadzie prowadzić każdy rodzaj działalności gospo­darczej pod warunkiem jednak, że inne przepisy nie zastrzegają jej prowa­dzenia tylko dla określonego rodzaju przedsiębiorców.

Działalność gospodarcza fundacji może być prowadzona bądź bez wyod­rębnienia organizacyjnego, bądź poprzez wyodrębnioną jednostkę organi­zacyjną (zakład), powołaną przez zarząd fundacji. W pierwszym wypadku działalnością gospodarczą kieruje bezpośrednio zarząd. W drugim przy­padku działalnością statutową kieruje zarząd, natomiast zakład zarządzany jest przez odpowiedni organ określony w statucie lub uchwale zarządu. Organ ten jest z reguły jednoosobowy (kierownik zakładu). Kierownik zakładu jest podporządkowany zarządowi. Do reprezentowania zakładu kierownik, może być upoważniony przez odpowiedni zapis statutowy lub przez udzie­lenie stosownego pełnomocnictwa przez zarząd.

Jak wyżej wspomniano, jeśli powołana fundacja może prowadzić dzia­łalność gospodarczą, to na formularzu KRS-WM zgłaszamy ten fakt w KRS. Wpisujemy w nim poszczególne rodzaje działalności gospodarczej podmiotu, według systematyki przyjętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności. Co ważne, przedmiot prowadzonej przez fundację działalności gospodarczej nie musi się pokrywać z celami fundacji oraz środkami, za pomocą których cele te są realizowane.

 


SPIS TREŚCI
WSTĘP
CZĘŚĆ I
FUNDACJE I STOWARZYSZENIA - PRAWNE I PODATKOWE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA
ROZDZIAŁ I
PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FUNDACJI
1.Ogólna definicja, cele i tryb powoływania fundacji
2.Ustanowienie fundacji
3.Statut fundacji
3.1.Obligatoryjne elementy statutu fundacji
Nazwa fundacji
Siedziba fundacji
Majątek fundacji
Cele, zasady, formy i zakres działalności
Skład i organizacja Zarządu, sposób powoływania, obowiązki i uprawnienia tego organu
3.2.Fakultatywne elementy statutu fundacji
Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej  
Postanowienia dotyczące innych organów fundacji
Postanowienia dotyczące zmiany celu lub statutu
Postanowienia dotyczące dopuszczalności i warunków połączenia z inną fundacją
Postanowienia dotyczące wskazania właściwego ministra
Postanowienia dotyczące sposobu likwidacji fundacji i przeznaczenia jej majątku
4.Rejestracja fundacji (KRS i REGON)
Siedziby i dane teleadresowe Wydziałów Gospodarczych - Krajowego Rejestru Sądowego
5.Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację
6.Nadzór nad działalnością i obowiązki sprawozdawcze fundacji  
7.Ustanie (likwidacja) fundacji
Likwidacja fundacji
Upadłość
Połączenie z inną fundacją
ROZDZIAŁ II
PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZEŃ
1.Ogólna definicja i cele stowarzyszenia
Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzyszenie zarejestrowane
2.Powołanie stowarzyszenia
3.Statut stowarzyszenia
3.1. Obligatoryjne elementy statutu stowarzyszenia
Nazwa (odróżniająca dane stowarzyszenie od innych organizacji)
Teren działania i siedziba
Cele i sposoby ich realizacji
Sposób nabycia i przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków
Organy stowarzyszenia, sposób ich wyboru i uzupełniania składu oraz kompetencje
Sposób reprezentowania, zaciągania zobowiązań majątkowych, warunki ważności uchwał
Sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich
Zasady wprowadzania zmian w statucie
Sposób rozwiązania się stowarzyszenia
Struktura organizacyjna i zasady tworzenia jednostek terenowych, jeżeli stowarzyszenie zamierza tworzyć takie jednostki.
3.2. Fakultatywne postanowienia statutu
4.Rejestracja stowarzyszeń
5.Prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie  
6.Nadzór nad stowarzyszeniami
7.Majątek stowarzyszenia
8.Rozwiązanie (likwidacja) stowarzyszeń
ROZDZIAŁ III
STOWARZYSZENIE I FUNDACJA JAKO ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
1.Warunki uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
2.Rejestracja organizacji pożytku publicznego
3.Przywileje i obowiązki organizacji pożytku publicznego  
4.Nadzór nad działalnością organizacji pożytku publicznego
5.Ulga podatkowa w związku z darowizną na rzecz organizacji pożytku publicznego
6.Wolontariat  
ROZDZIAŁ IV
PODATKOWE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ
1.Obowiązki rejestracyjne
2.Podatek dochodowy od osób prawnych
3.Podatek dochodowy od osób fizycznych
4.Podatek od towarów i usług
ROZDZIAŁ V
WZORY DOKUMENTÓW
1.Akt ustanawiający fundację
2.Statut fundacji (organizacja pożytku publicznego nieprowadząca działalności gospodarczej)
3.Statut fundacji (organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność gospodarczą)
4.Protokół posiedzenia fundatorów
5.Uchwała Zgromadzenia Fundatorów
6.Uchwała Rady Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
7.Oświadczenie członka Rady Fundacji o niekaralności, braku pokrewieństwa z członkami Zarządu i zatrudnienia przez Zarząd
8.Protokół zebrania założycielskiego stowarzyszenia
9.Uchwała zebrania założycielskiego o założeniu stowarzyszenia.1
10.Uchwała zebrania założycielskiego o uchwaleniu statutu stowarzyszenia
11.Uchwała zebrania założycielskiego o wyborze Komitetu
12.Uchwała zebrania założycielskiego o udzieleniu pełnomocnictwa Komitetowi Założycielskiemu do dokonania czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia
13.Lista założycieli stowarzyszenia
14.Przykładowy statut stowarzyszenia (prowadzącego działalność gospodarczą)
15.Przykładowa deklaracja o przystąpieniu do stowarzyszenia
CZĘŚĆ II
FUNDACJE I STOWARZYSZENIA - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI.
ROZDZIAŁ I
ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Odpowiedzialność osób kierujących fundacją i stowarzyszeniem za politykę rachunkowości i prowadzenie ksiąg
ROZDZIAŁ II
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FUNDACJI LUB STOWARZYSZENIU NIEPROWADZĄCA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1.Zasady polityki rachunkowości
Zasada prawdziwego i wiernego obrazu (tru and fairview)
Zasada memoriałowa
Zasada współmierności przychodów i kosztów
Zasada ostrożnej wyceny
Zasada periodyzacji
Zasada kosztu historycznego
Zasada istotności
Zasada kompletności
Zasada kontynuowania działania
Zasada wyższości treści ekonomicznej nad formą
2.Zasady wyceny aktywów i pasywów
3.Zasady inwentaryzacji
ROZDZIAŁ III
WZÓR POLITYKI RACHUNKOWOŚCI
1.Działalność organizacji pozarządowej
2.Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
3.Zasady i sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych
4.Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych  
4.1.Metody inwentaryzowania składników majątkowych
4.2.Terminy inwentaryzowania składników majątkowych
5.Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
5.1.Zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
5.2.Umorzenie (amortyzacja) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
5.3.Wycena pozostałych aktywów i pasywów
5.4.Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych.
5.5.Zasady wyceny instrumentów finansowych
5.6.Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów.
5.7.Wybór systemu rachunku wyników
5.8.Zasada istotności i stopa dyskontowa
ROZDZIAŁ IV
SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH  
1.Zakładowy Plan Kont
2.Zasady zaliczania w koszty delegacji służbowych
3.Obieg dokumentów w organizacji
ROZDZIAŁ V
ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH W ORGANIZACJACH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1.Przykładowy plan kont dla fundacji i stowarzyszenia nie prowadzących działalności gospodarczej
Wykaz kont księgi głównej
2.Ewidencja księgowa
ZESPÓŁ 0 - Aktywa trwałe
Ewidencja księgowa - ZESPÓŁ 1 - Aktywa pieniężne
Ewidencja księgowa - ZESPÓŁ 2 - Rozrachunki i roszczenia
Ewidencja księgowa - ZESPÓŁ 3 - Materiały i towary
Ewidencja księgowa - ZESPÓŁ 4 - Koszty według rodzajów
Ewidencja księgowa - ZESPÓŁ 5 - Koszty według typów działalności (jeżeli zostanie w polityce rachunkowości obrana zasada księgowania poprzez realizowane projekty ujmowane w zespole 5)
Ewidencja księgowa - ZESPÓŁ 6 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Ewidencja księgowa - ZESPÓŁ 7 - Przychody i koszt własny sprzedaży
Ewidencja księgowa - ZESPÓŁ 8 - Kapitały. Rezerwy i wynik finansowy
3.Księgowość a działalność fundacji i stowarzyszeń
ROZDZIAŁ VI
ZA PAN BRAT Z KSIĘGOWOŚCIĄ
1.Zasadność i budowa sporządzania sprawozdań finansowych
2.Budowa sprawozdania finansowego
3.Sprawozdanie merytoryczne
ROZDZIAŁ VII
RACHUNKOWOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
1.Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym organizacji które prowadzą działalność gospodarczą i zysk przekazuje na działalność statutową
2.Odpowiedzialność osób kierujących fundacją i stowarzyszeniem za politykę rachunkowości i prowadzenie ksiąg
ROZDZIAŁ VIII
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FUNDACJI LUB STOWARZYSZENIU PROWADZĄCYM
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
1.Zasady polityki rachunkowości
2.Zasady wyceny aktywów i pasywów
3.Zasady inwentaryzacji
ROZDZIAŁ IX
WZÓR POLITYKI RACHUNKOWOŚCI
1.Działalność organizacji pozarządowej
2.Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
3.Zasady i sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych
4.Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych  
4.1.Metody inwentaryzowania składników majątkowych
4.2.Terminy inwentaryzowania składników majątkowych
5.Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
5.1.Zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
5.2.Umorzenie (amortyzacja) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
5.3.Wycena pozostałych aktywów i pasywów
5.4.Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
5.5.Zasady wyceny instrumentów finansowych
5.6.Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów:
5.7.Wybór systemu rachunku wyników
5.8.Zasada istotności i stopa dyskontowa
ROZDZIAŁ X
SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH
1.Zakładowy Plan Kont
2.Zasady zaliczania w koszty delegacji służbowych
3.Obieg dokumentów w organizacji
ROZDZIAŁ XI
ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH W ORGANIZACJACH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
1.Przykładowy plan kont dla fundacji lub stowarzyszenia
Wykaz kont księgi głównej
2.Ewidencja księgowa dla organizacji prowadzącej działalność gospodarczą.
Ewidencja księgowa - ZESPÓŁ 0 - Aktywa trwałe
Ewidencja księgowa - ZESPÓŁ 1 - Aktywa pieniężne
Ewidencja księgowa - ZESPÓŁ 2 - Rozrachunki i roszczenia
Ewidencja księgowa - ZESPÓŁ 3 - Materiały i towary
Ewidencja księgowa - ZESPÓŁ 4 - Koszty według rodzajów
Ewidencja księgowa - ZESPÓŁ 5 - Koszty według typów działalności.
Ewidencja księgowa - ZESPÓŁ 6 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Ewidencja księgowa - ZESPÓŁ 7 - Przychody i koszty
Ewidencja księgowa - ZESPÓŁ 8 - Kapitały. Rezerwy i wynik finansowy.
ROZDZIAŁ XII
ZA PAN BRAT Z KSIĘGOWOŚCIĄ
1.Zasadność i budowa sporządzania sprawozdań finansowych  
2.Budowa sprawozdania finansowego
3.Wzór sprawozdania finansowego dla organizacji prowadzącej działalność gospodarczą

Aldona Gibalska

Wykształcenie wyższe. Urodzona w 1961 roku w Zwoleniu. Wysokiej klasy specjalista z dziedziny rachunkowości i podatków. Wydała książkę z zakresu prowadzenia rachunkowości  w organizacjach pozarządowych „Fundacje. Stowarzyszenia. Zasady funkcjonowania i opodatkowania.” Wszechnica Podatkowa, Kraków, 2011, 2010,2009. Autorka wielu publikacji dotyczących rachunkowości w NGO. Trener z zakresu rachunkowości, rachunkowości budżetowej, podatków i finansów dla instytucji budżetowych, podmiotów gospodarczych i NGO. Trener biorący udział w projektach szkoleniowych POKL w tym Profesjonalni Fundraiserzy z zakresu podatków, finansów i zarządzania finansami. Wykładowca akademicki. Wiceprezes Zarządu ds. finansowych w Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiceprezes Zarządu Fundacji wspierania badań nad życiem i twórczością Heleny Modrzejewskiej. Członek Zarządu Małopolskiego Centrum Finansów i Rachunkowości sp. z o.o.