Notice: Undefined index: category_id in /catalog/controller/product/product.php on line 373 Księgowość małej firmy – 2015
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera by otrzymywać informacje o rabatach oraz aktualizacjach
* Adres E-mail:

Zapisz
 
FACEBOOK

Księgowość małej firmy – 2015

Księgowość małej firmy – 2015
Kliknij zdjęcie aby powiększyć
Autor: Anna Jeleńska
Cena: 59.00 zł
Format: 235 x 165 mm

Ilość: Dodaj do koszyka

ISBN; 978-83-63913-53-3
Ilość stron 400

„Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem …” – dla wielu to kusząca perspektywa; dlatego wielu przedsiębiorczych Polaków zakłada działalność gospodarczą, by samodzielnie pracować na własny sukces. Jednak nie u każdego żyłka do interesów idzie w parze ze znajomością przepisów księgowych i podatkowych niezbędnych do prowadzenia firmy. Wyjaśnieniu tych zagadnień służy niniejsza książka.
Coraz szerszy krąg podatników korzysta z opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, ze względu na zmniejszającą się opłacalność wygórowanych stawek ryczałtów podatkowych i ograniczenia możliwości wyboru zryczałtowanych form rozliczeń. Księga przychodów i rozchodów jest obecnie najbardziej popularnym urządzeniem księgowym. Prawidłowo prowadzona księgowość jednak to nie tylko podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR), ale również wszystkie ewidencje i dokumentacje pomocnicze, o których mowa w niniejszej publikacji.
Niektórzy przedsiębiorcy mają ponadto wiele obowiązków wynikających z przepisów o podatku od towarów i usług (VAT). Także na nie zwracamy uwagę w tej książce. Przedstawia ona m.in. przykłady zapisów w rejestrze zakupów i sprzedaży VAT.

7. Księgowanie zakupów i wydatków
7.1. Towary
W rozumieniu przepisów o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów „towarami" są towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe, braki i odpady oraz materiały przyjęte od zamawiających do przerobu lub obróbki, z tym że:
a)towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej,
b)materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania - puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi,
c)materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości,
d)wyrobami gotowymi są wyroby własnej produkcji, których proces przerobu został całkowicie zakończony, wykonane usługi, prace naukowo-badawcze, prace projektowe, geodezyjno-kartograficzne, zakończone roboty, w tym także budowlane,
e)produkcją niezakończoną jest produkcja w toku oraz półwyroby (półfabrykaty), to jest niegotowe jeszcze produkty własnej produkcji, a także wykonywane roboty, usługi przed ich ukończeniem,
f)brakami są nieodpowiadające wymaganiom technicznym wyroby własnej produkcji, całkowicie wykończone bądź też doprowadzone do określonej fazy produkcji; brakami są również towary handlowe, które na skutek uszkodzenia lub zniszczenia w czasie transportu bądź magazynowania utraciły częściowo swą pierwotną wartość,
g)odpadami są materiały, które na skutek procesów technologicznych lub na skutek zniszczenia albo uszkodzenia utraciły całkowicie swą pierwotną wartość użytkową.
7.2. Koszty uzyskania przychodu
Podatnik uprawniony jest do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tylko i wyłącznie tych wydatków, które mają związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy istnieje bezpośredni (niekiedy potencjalny, lecz wiarygodnie uprawdopodobniony) związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem tych
wydatków, a uzyskaniem przychodów. Dodatkowo, koszty te nie mogą figurować w negatywnym katalogu wydatków nie uznawanych przez ustawodawcę za koszty uzyskania przychodów oraz są we właściwy sposób udokumentowane. Wszystkie te przesłanki muszą być spełnione łącznie, w przeciwnym bowiem razie dany wydatek nie zostanie zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodów dla celów podatkowych. Ponadto, wydatki zaliczone przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów muszą mieć charakter ostateczny, co oznacza, że nie mogą być w jakikolwiek sposób podatnikowi zwrócone (zrefundowane).
Odnośnie określenia momentu, w którym koszt podatkowy uwzględnia się w księgach podatkowych, wyróżnić można kilka przypadków w zależności od sposobu rozliczeń podatku lub sytuacji szczególnej:
1) podatnicy będący osobami fizycznymi prowadzący księgi przychodów i rozchodów w zasadzie rozliczają koszty podatkowe tzw. metodą kasową (o której mowa w art. 22 ust. 4 ustawy z o podatku dochodowym od osób fizycznych); zatem poniesione przez nich koszty podatkowe są potrącane w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Przez poniesienie kosztu rozumieć należy moment wystawienia faktury (rachunku) lub innego dokumentu stanowiącego podstawę ujęcia kosztu (art. 22 ust. 6b). „Poniesienie kosztu" dla celów podatkowych nie jest zatem równoznaczne z uregulowaniem zobowiązania (np. poprzez zapłatę czy potrącenie).
2) metodę memoriałową rozliczania kosztów podatkowych w czasie stosują zaś podatnicy będący osobami fizycznymi i prowadzący księgi rachunkowe (według art. 22 ust. 5-5d ustawy z o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz podatnicy będący osobami prawnymi. Tą metodę rozliczania kosztów (zgodnie z art. 22 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ) mogą jednak również wybrać dobrowolnie podatnicy będący osobami fizycznymi prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, pod warunkiem jednak, że stale w każdym roku podatkowym prowadzone przez nich księgi będą umożliwiały wyodrębnienie kosztów odnoszących się do danego roku podatkowego.
W przypadku tej drugiej metody o momencie uwzględnienia kosztu podatkowego w rachunku podatkowym decyduje zaliczenie go do jednej z poniższych grup:
a)tzw. kosztów bezpośrednich (a dokładniej kosztów bezpośrednio związanych z przychodami) albo
b)tzw. kosztów pośrednich (konkretnie kosztów innych niż kosztów bezpośrednio związanych z przychodami).
Zgodnie z art. 22 ust. 5 u.p.d.o.f. oraz art. 15 ust. 4 u.p.d.o.p., koszty bezpośrednie potrącane są co do zasady w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpo-wiadające im przychody. Dopóki zatem podatnik nie odnotuje przychodu podatkowego, z jakim związany jest poniesiony wydatek, dopóty musi wstrzymać się z uwzględnieniem tego wydatku w rachunku podatkowym.
Natomiast koszty pośrednie (zgodnie z art. 22 ust. 5c u.p.d.o.f. i art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p.) potrącane są w dacie ich poniesienia, a jeżeli dotyczą okresu dłuższego niż rok podatkowy, wówczas stanowią koszt danego roku w części, w jakiej dotyczą danego roku; jeśli zaś nie jest możliwie określenie, jaka ich część dotyczy danego roku - stanowią koszty proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.
Rozgraniczenie kosztów na te dwie grupy ma zatem decyduje o momencie, w którym koszty zostaną uwzględnione w rozliczeniu podatkowym. Niekiedy bardzo trudne jest rozstrzygniecie, czy dany koszt jest kosztem bezpośrednim, czy też kosztem pośrednim. Zasadniczo uznaje się, iż jeżeli do danego kosztu da się przyporządkować konkretny strumień przychodów, to taki koszt jest kosztem bezpośrednim; w przeciwnym zaś wypadku - jest kosztem pośrednim.
Przy memoriałowej metodzie rozliczania kosztów podatkowych w czasie przez „dzień poniesienia kosztu" (zgodnie z art. 22 ust 5d ustawy o p.d.o.f. oraz art. 15 ust. 4e ustawy o p.d.o.p.) nie rozumie się dnia faktycznego poniesienia jego ciężaru, ale dzień, na który ujęto ten koszt w księgach podatkowych, tj. kiedy zaksięgowano go na podstawie otrzymanej faktury bądź innego dokumentu, za wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Zdarzają się więc sytuacje, gdy podatnik ma prawo do zaliczenia danego wydatku do kosztów podatkowych jeszcze zanim upłynie termin płatności należności (dotyczy to zwłaszcza kosztów pośrednich). Jeżeli podatnik skorzysta z tego prawa, a jednocześnie upłyną terminy graniczne określone w art. 15b ustawy o p.d.o.p. czy w art. 24d ustawy o p.d.o.f., to podatnik zobowiązany będzie do dokonania korekty kosztów ujętych już w rachunku podatkowym.
Istotne jest, aby w zakresie tych wydatków być konsekwentnym co do terminu ich potrącania, a co za tym idzie - sposobu ich księgowania, ustawodawca dopuszcza bowiem w tym zakresie niejako dwie metody (należy przy tym pamiętać, że wybór ten dotyczy - z pewnymi wyjątkami - zdarzeń ewidencjonowanych w kolumnach 12 i 13 księgi).
Zasadniczo, koszty uzyskania przychodów potrącane są tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione - konsekwencją przyjęcia tej zasady jest księgowanie wszystkich wydatków (poza zakupem towarów handlowych oraz materiałów podstawowych) w dacie poniesienia wydatku (tzw. „zasada kasowa"). Momentem poniesienia kosztu dla podatników, którzy wybrali tę metodę, jest dzień wystawienia faktury, rachunku lub innego dowodu, stanowiącego podstawę do zaksięgowania kosztu (art. 22 ust. 6b ustawy o PIT). Jest to tzw. „metoda uproszczona".
Z drugiej strony ustawodawca dopuszcza, by koszty uzyskania przychodów potrącane były tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, a zatem także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że zarachowanie ich nie było możliwe (w tym wypadku są one potrącane w roku, w którym zostały poniesione). Jeśli zatem podatnik stale - w każdym roku podatkowym - prowadzić będzie księgi w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania odnoszących się tylko do tego roku podatkowego - to może księgować te wydatki (również z pewnymi wyjątkami) w dacie wystawienia faktury lub rachunku (tzw. „metoda memoriałowa"). Przy metodzie memoriałowej moment ujęcia kosztów w księdze przychodu i rozchodu uzależniony jest od rodzaju poniesionego kosztu. Koszty zostały tu podzielone na dwa rodzaje: bezpośrednio i pośrednio związane z przychodami. Zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania bezpośrednio związane z przychodami podlegają potrąceniu w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Jeżeli koszty te zostały poniesione po zakończeniu roku, a dotyczyły przychodów roku ubiegłego, to do dnia złożenia zeznania podatkowego (do upływu terminu złożenia tego zeznania) powinny być zaliczone do kosztów roku ubiegłego. Gdyby jednak koszty te zostały poniesione po dniu złożenia zeznania, to powinny być potrącone w roku podatkowym następującym po roku, za który jest składane zeznanie. Koszty pośrednio związane z przychodami należy ująć w podatkowej księdze przychodu i rozchodu w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy i nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, to należy rozliczyć je proporcjonalnie do okresu, którego dotyczą (art. 25 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Koszty zakupu materiałów ujmuje się w księdze przychodów i rozchodów niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Jeżeli materiały lub towary zostały otrzymane wraz z fakturą, to wpisu dokonujemy na podstawie faktury.
Jeśli towary trafiły do firmy przed otrzymaniem faktury, należy sporządzić opis towaru i na tej podstawie dokonać wpisu do księgi zakupu towarów. Nie możemy natomiast zaksięgować pod datą wystawienia faktury, jeżeli nie otrzymaliśmy jeszcze zakupionego towaru.
Zakup ten powinien być wpisany do księgi pod datą otrzymania towaru.
UWAGA !!
Moment zaliczenia do kosztów niektórych wydatków jest niezależny od daty wystawieni a dowodu poniesienia wydatku, do nich należą:
►wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, zlecenia, umów o dzieło, zasiłków chorobowych wypłacanych przez zakład pracy zaliczane w koszty w momencie dokonywania faktycznej ich wypłaty (art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o PIT);
►składki, na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracodawcę oraz składki na fundusz pracy oraz fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych - księgujemy w momencie dokonania ich zapłaty (art. 23 ust. 1 pkt 55a i art. 23 ust. 3d ustawy o PIT);
►równowartość odpisów na fundusz świadczeń socjalnych pod datą przekazania środków na rachunek funduszu (art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT);

SPIS TREŚCI
WSTĘP
ROZDZIAŁ I
POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI - O CZYM TRZEBA PAMIĘTAĆ?
1.Rejestracja przedsiębiorcy
2.NIP
3.Inne zgłoszenia w urzędzie skarbowym
4.Kto powinien prowadzić podatkową księgę przychodów
i rozchodów (PKPiR)?
4.1.PKPiR, czy pełna księgowość'?
4.2.Zwolnienie od obowiązku prowadzenia księgi
4.3.Założenie księgi
4.4.Obowiązek zawiadomienia
5.Wybór formy opodatkowania dochodów
6.Prowadzenie PKPiR powierzone biuru rachunkowemu
ROZDZIAŁ II
ZASADY PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
1.Wzór księgi
2.Zasady przewodnie
3.Gdzie powinna się znajdować PKPiR?
4.Dowody księgowe
4.1.Wymagania dotyczące dokumentów księgowych
4.2.Dowody wewnętrzne
4.3.Paragony 
4.4.Dokumenty będące podstawą korekty kosztów
4.5.Inne dokumenty będące podstawą księgowań
ROZDZIAŁ III
ZAPISY W PODATKOWEJ KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.
1.Zasady ogólne
2.Jak poprawić błąd?
3.Opis poszczególnych kolumn PKPiR
4.Przykład ogólny księgowania w PKPiR 
5.Księgowanie przychodów 
5.1.Przychód z działalności gospodarczej
5.2.Zasady dokonywania zapisów w PKPiR
6.Przykłady księgowania przychodów
6.1.Wartość sprzedanych towarów i usług - kolumna 7.
6.2.Pozostałe przychody - kolumna 8
7.Księgowanie zakupów i wydatków
7.1.Towary
7.2.Koszty uzyskania przychodu
7.3.Reprezentacja i reklama 
7.4.Delegacje służbowe
7.5.Zasady zapisów w PKPiR
8.Przykłady księgowania zakupu towarów handlowych i materiałów oraz kosztów ubocznych zakupu
8.1.Zakup towarów handlowych i materiałów według cen nabycia - kolumna 10
8.2.Koszty uboczne zakupu - kolumna 11.
9.Przykłady księgowania wydatków (kosztów) 
9.1.Reprezentacja i reklama
9.2.Wynagrodzenia w gotówce i w naturze - kolumna 12.
9.3.Pozostałe wydatki - kolumna 13
10.Obowiązek korekty kosztów
10.1.Na czym polegają nowe obowiązki? 
10.2.Sposób księgowania korekt kosztów podatkowych
10.3.Korekty związane z nieuregulowaniem płatności
10.4.Korekty odpisów amortyzacyjnych
10.5.Korekta kosztów w przypadku zmiany formy opodatkowania lub likwidacji działalności gospodarczej
11.Podsumowanie miesiąca
12.PKPiR prowadzona przez biuro rachunkowe i w przedsiębiorstwach wielozakładowych
13.PKPiR prowadzona komputerowo
ROZDZIAŁ IV
ROZLICZENIA Z PODATKU DOCHODOWEGO
1. Miesięczne i kwartalne zaliczki na podatek.
1.1.Dochód
1.2.Zasady ogólne opłacania zaliczek
1.3.Obliczanie zaliczek przy opodatkowaniu jedną stawką 19%
1.4.Uproszczona forma rozliczeń
1.5.Zaliczki opłacane kwartalnie
1.6.Zasady zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku.
1.7. Terminy płatności zaliczek
2.Uproszczenia dla podatników rozpoczynających działalność
(instytucja tzw. kredytu podatkowego)
3.Rozliczenie roczne
3.1.Spis z natury
3.2.Ustalenie dochodu na podstawie PKPiR 
3.3.Zeznania roczne
3.4.Odliczenia w PIT w 2014 roku
3.5.Prawo do korekty deklaracji (zeznania).
ROZDZIAŁ V
JAKIE DODATKOWE EWIDENCJE POWINNI PROWADZIĆ PRZEDSIĘBIORCY?. 
1.Ewidencje wskazane w przepisach o PKPiR 
1.1.Ewidencje składników majątkowych
1.2.Indywidualne karty przychodów pracowników.
1.3.Ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych
1.4.Ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy.
1.5.Wzory ewidencji
2.Ewidencje VAT
2.1.Ewidencja zakupów i sprzedaży
2.2.Kasy fiskalne
ROZDZIAŁ VI
ZAKRES OPODATKOWANIA VAT
1. Czynności opodatkowane
1.1.Dostawa towarów
1.2.Nieodpłatne przekazanie towarów a VAT
1.3.Świadczenie usług
1.4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa
dostawa towarów
2.Zwolnienia przedmiotowe z VAT
3.Podmioty opodatkowane
4.Niewielka firma a VAT
4.1.Podatnicy kontynuujący działalność w 2014 r.
4.2.Podatnicy rozpoczynający działalność w 2014 r.
4.3.Jak ustalić limit zwolnienia?
4.4.Kiedy zwolnienie nie przysługuje?
4.5.Jakie są skutki zwolnienia?
4.6.Możliwa rezygnacja ze zwolnienia
5.Mały podatnik VAT
5.1.Definicja
5.2.Metoda kasowa rozliczeń
5.3.Rozliczanie kwartalne małych podatników.
6.Rejestracja VAT
7.Najnowsze zmiany dotyczące VAT
8.„Przeciwdziałanie nadużyciom" 
8.1.Rozszerzenie zakresu stosowania
mechanizmu odwrotnego obciążenia
8.2.Odpowiedzialność solidarna w obrocie niektórymi wyrobami wrażliwymi.
ROZDZIAŁ VII
ZASADY ROZLICZANIA VAT W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH.
1.Charakterystyka VAT
2.Moment powstania obowiązku podatkowego
3.Podstawa opodatkowania
4. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania - przykłady zapisów
w rejestrze sprzedaży VAT
5.Stawka podatku
6.Faktury
6.1.Obowiązek i zasady wystawiania faktur.
6.2.Terminy wystawiania faktur
6.3.Elementy składowe faktury
6.4.Faktury uproszczone
6.5.Faktury zaliczkowe 
6.6.Faktura korygująca 
6.7.Nota korygująca 
6.8.Duplikat faktury 
6.9.Samofakturowanie
6.10.Faktura elektroniczna 
6.11.Obowiązek dołączenia paragonu do faktury
6.12.Faktura VAT RR
6.13.Faktury pro-forma
6.14.Rachunki
6.15.Przykłady faktur i zapisów w ewidencji sprzedaży.
7.Prawo odliczenia podatku naliczonego
8.Terminy odliczenia podatku naliczonego
9.Odliczenie - przykłady zapisów w rejestrze zakupów.
10. Deklaracje VAT i wpłata podatku 
10.1.Zasady ogólne - deklaracja VAT-7
10.2.Deklaracje kwartalne - VAT-7K i VAT-7D 
10.3.Jak wypełnić deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K?
10.4. Jak wypełnić deklarację dla podatku od towarów i usług VAT-7D?.
10.5.Kto nie ma obowiązku składania deklaracji?.
10.6.Inne deklaracje VAT
VAT-8
VAT-9M
VAT-10
VAT-11 
VAT-12
11.Częściowe odliczenie podatku naliczonego ze względu na sprzedaż zwolnioną
11.1.Proporcja w ciągu roku
11.2.Korekta roczna zakupów pozostałych
11.3.Korekta roczna w przypadku zakupu środków trwałych.
12. Zwrot podatku
13.Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności.
13.1.Prawo do skorygowania podatku należnego.
13.2.Warunki
13.3.Termin korekty
13.4.Gdy należność została uregulowana
13.5.Procedury dotyczące podatnika dokonującego korekty.
13.6.Procedury dotyczące dłużnika
13.7.Istotne zarówno wierzyciela, jak i dłużnika.Anna Jeleńska  - autorka setek artykułów oraz autorka lub współautorka kilkudziesięciu książek i e-poradników głównie z dziedziny prawa i podatków, absolwentka prawa oraz zarządzania w administracji publicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także studiów doktoranckich z dziedziny nauk prawnych na Uniwersytecie Śląskim, obecnie redaktor miesięcznika "Doradca Podatkowy – Gazeta Klientów Kancelarii" i serwisu "e-Doradca Podatkowy"