Koszyk
Twój koszyk jest pusty
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera by otrzymywać informacje o rabatach oraz aktualizacjach
* Adres E-mail:

Zapisz
 
FACEBOOK

Budownictwo Opodatkowanie usług – 2014

Budownictwo Opodatkowanie usług – 2014
Kliknij zdjęcie aby powiększyć
Autor: Wiesława Dyszy
Cena: 59.00 zł  -10% 
Format: 165 x 235 mm

Ilość: Dodaj do koszyka

ISBN;  978-83-63913-34-2   
Ilość stron 206

Książka „Opodatkowanie usług budowlanych” adresowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych i powstała w celu rozwiązania wątpliwości, rodzących się na tle opodatkowania tej działalności. Autorka dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wieloletniej praktyki w zawodzie Doradcy Podatkowego, dając przy tym wskazówki pomagające uniknąć błędów w rozliczaniu się z urzędem skarbowym. Wszystkich wyjaśnień udziela z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego ze wskazaniem przepisów prawnych regulujących poszczególne zagadnienia tematyczne.

Książka stanowi praktyczny i rzeczowy poradnik ilustrowany przykładami zdarzeń gospodarczych.

♦ Podatek liniowy
Podatek liniowy został wprowadzony w 2005 r. dla podatników prowadzących działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 9a ust. 2 updof., podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c updof, a więc jednolitą stawką 19%. Należy zwrócić uwagę, że możliwość ta jest kolejnym, obok opodatkowania na zasadach ogólnych (według skali),w formie ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej, sposobem opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej. Co prawda wybór wszystkich (poza zasadami ogólnymi) sposobów opodatkowania jest dla niektórych podatników ograniczony, lecz w pewnych sytuacjach podatnicy będą mieli do dyspozycji wszystkie cztery sposoby opodatkowania swojej działalności. We wszystkich przypadkach termin na podjęcie decyzji jest taki sam - pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania (w przy¬padku karty podatkowej wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie) podatnik musi złożyć:
► do dnia 20 stycznia roku podatkowego.
►  a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (CEIDG), a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświad¬czenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
Należy podkreślić, że opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej według stawki 19% jest tak samo dostępne dla podatników prowadzących działalność samodzielnie, jak i dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki niemającej osobowości prawnej. W tym wypadku decyzja co do wyboru tego sposobu opodatkowania należy do każdego ze wspólników z osobna - nie jest wykluczone, że na opodatkowanie według stawki 19% zdecyduje się tylko część wspólników spółki.
Niezłożenie w odpowiednim czasie oświadczenia o wyborze opodatkowania według stawki 19% powoduje w przypadku podatników konty¬nuujących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowanie na dotychczasowych zasadach (dotyczy to również działalności opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej). W przypadku podatników rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ciągu roku - niezłożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania według stawki 19% (ani oświadczenia o wyborze ryczałtu lub wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej) oznacza, że dochody z tej działalności gospo¬darczej opodatkowane będą w tym roku podatkowym na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).
Warto zauważyć, że jeżeli 20 stycznia przypada na sobotę lub niedzielę, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (por. art. 12 § 5 o.p.). Co bardzo istotne, terminu do złożenia oświadczenia według stawki 19%, jako terminu prawa materialnego nie można przywrócić (por. art. 162 § 4 o.p.).
2.1. Wyłączenia z podatku liniowego
Zgodnie z art. 9aust. 3 updof., jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania według stawki 19%, uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody (co należy podkreślić - niekoniecznie musi powstać z tego tytułu dochód) ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania na powyższych zasadach.
Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że utratę prawa do opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej powoduje uzyskanie przychodu, o którym mowa powyżej (czyli przychodu ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadających czynnościom wykonywanym na rzecz tego pracodawcy). Oznacza to, że utraty prawa do opodatkowania stawką 19% nie powoduje samo pozostawanie w stosunku pracy (lub spółdzielczym stosunku pracy) z tym pracodawcą. Co więcej, nie powoduje utraty prawa do stawki 19% świadczenie na rzecz byłego pracodawcy usług bez uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie powoduje również utraty prawa do opodatkowania stawką 19% przychodu ze świadczenia tych usług, jeśli przychód ten nie będzie przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. Tym samym nie ma przeszkód, aby podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną stawką 19% świadczył usługi, o których mowa, w ramach umowy o pracę czy umowy-zlecenia. Należy jednak w takiej sytuacji zwrócić uwagę na możliwość zastosowania przez organy podatkowe klauzuli obejścia prawa podatkowego (art. 24b op.). stawką 19%. Należy przy tym podkreślić, że nie ma znaczenia, który ze wspólników faktycznie wykonał czynności, z których powstał przychód. W każdym wypadku przychód uzyska spółka, a co za tym idzie wszyscy wspólnicy.
Należy jednak zauważyć, że nie jest wykluczone, iż wspólnik będący byłym lub obecnym pracownikiem pracodawcy, na rzecz którego świadczone były usługi, prowadzi, niezależnie od działalności prowadzonej w formie spółki, samodzielną działalność gospodarczą. W takim przypadku trzeba rozważyć, czy czynności powyższe świadczone były w ramach działalności prowadzonej w formie spółki, czy w ramach działalności prowadzonej samodzielnie. W tym drugim bowiem przypadku utrata prawa do opodatkowania stawką 19% nie będzie dotyczyć wspólników spółki  skoro przychody, o których mowa, uzyskane były w ramach działalności prowadzonej osobiście, to nie uzyskali oni przychodów skutkujących utratą prawa do ulgi.

ROZDZIAŁ I
USŁUGI BUDOWLANE - POJĘCIA OGÓLNE
1. Istota i cele klasyfikacji PKOB
2. Pojęcia podstawowe
2.1. Podział budynków
2.2. Pojęcie budynku i lokalu wg KŚT
2.3. Budynek jako samodzielny środek trwały
2.4. Budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym  
3. Podział budynków wg KŚT w powiązaniu z PKOB
4. Rodzaje działalności budowlanej
5. Umowy o roboty budowlane w świetle kodeksu cywilnego  
5.1. Definicja umowy o roboty budowlane  
5.2. Elementy umów o roboty budowlane  
5.3. Istota umów o roboty budowlane  
5.4. Umowy o roboty budowlane w Polskiej Normie  
5.5. Rodzaje umów budowlanych  
5.6. Wynagrodzenia stosowane w umowach o roboty budowlane
5.7. Obowiązki inwestora   
5.8. Obowiązki wykonawcy   
5.9. Gwarancje  
5.10. Dokumentowanie odbioru prac budowlanych  
5.11. Zabezpieczenie wykonania umowy, kaucja gwarancyjna  
5.12. Rozliczenie kaucji  
5.13. Przykładowy wzór umowy o roboty budowlane  
6. Odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy  
7. PKWiU dotyczące usług budowlanych   
ROZDZIAŁ II
JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ BUDOWLANĄ?  
1. Pojęcie przedsiębiorcy, firmy przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa  
2. Formy organizacyjne podmiotów prowadzących działalność budowlaną
3. Jak założyć działalność gospodarczą osoby fizycznej  
3.1. Rejestracja działalności gospodarczej   
3.2. Wybór formy opodatkowania  
4. Moment rozpoczęcia działalności gospodarczej  
5. Podmioty gospodarcze w formie spółek  
5.1. Podział spółek  
5.2. Charakterystyka spółek   
6. Mały podatnik w podatku dochodowym i w podatku VAT  
7. Pozostałe zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej  
7.1. Zasady rozliczeń w formie bezgotówkowej  
7.2. Rozliczanie transakcji między krajowymi podmiotami w walutach obcych  
7.3. Prawidłowa nazwa firmy  
7.4. Współodpowiedzialność nabywców majątku firmy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy  
8. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej  
ROZDZIAŁ III
OPODATKOWANIE USŁUG BUDOWLANYCH PODATKIEM DOCHODOWYM  
1. Zasady ogólne - opodatkowanie według skali podatkowej  
1.1. Przychody  
1.2. Moment powstania przychodu  
1.3. Koszty  
1.4. Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków
poniesionych przed rozpoczęciem działalności  
1.5. Amortyzacja środków trwałych  
1.6. Zasady ustalania dochodu  
1.7. Sposoby opłacania zaliczek  
1.8. Ustalenie wysokości dochodu za dany rok podatkowy  
2. Podatek liniowy  
2.1. Wyłączenia z podatku liniowego  
2.2. Utrata prawa do liniowego opodatkowania dochodu  
2.3. Skutki utraty prawa do opodatkowania stawką 19%  
2.4. Zasady opodatkowania podatkiem liniowym  
2.5. Zaliczki w podatku liniowym  
2.5.1. Zeznanie roczne  
2.5.2. Skutki wyboru liniowej formy opodatkowania dochodu  
3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przy świadczeniu usług budowlanych 127
3.1. Zakres przedmiotowy opodatkowania   
3.2. Zakres podmiotowy opodatkowania  
3.3. Wyłączenia z ryczałtu  
3.4. Podstawa opodatkowania ryczałtem   
3.5. Stawki ryczałtu stosowane przy usługach budowlanych  
3.6. Odliczenia w ryczałcie  
3.7. Księgi, ewidencje i dokumentacja w ryczałcie  
3.8. Zasady płatności podatku w ryczałcie  
3.9. Przykład obliczenia zaliczki na podatek ryczałtowy w ciągu roku  
3.10. Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem  
4. Karta podatkowa przy świadczeniu usług budowlanych  
4.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy karty podatkowej  
4.2. Wysokość podatku w karcie podatkowej  
4.3. Obowiązki formalne podatnika opodatkowanego kartą podatkową  
5. Sporządzenie i wycena spisu z natury  
6. Podatek dochodowy - pytania i odpowiedzi  
6.1. Zakup długopisów z logo firmy  
6.2. Zakup artykułów spożywczych wydanych podczas targów  
6.3. Wydanie towaru z magazynu a moment powstania przychodu  
6.4. Czy można odliczyć składkę na fundusz pracy?  
6.5. Zawieszenie działalności  
6.6. Koszty doradztwa - kosztami uzyskania przychodów 1
7. Jakie koszty może zaliczyć przedsiębiorca, który prowadzi działalność w domu i na jakiej podstawie?  
ROZDZIAŁ IV
OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA PODATKU VAT  
1. Podstawowe cechy podatku VAT, czyli podatku od wartości dodanej  
2. Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem VAT   
3. Zakres podmiotowy opodatkowania podatkiem VAT   
4. Zwolnienie podmiotowe z VAT  
5. Zasady ustalania zobowiązania w podatku VAT  
6. Podatek należny  
7. Podatek naliczony   
8. Terminy odliczenia podatku naliczonego  
8.1. Zasady ogólne  
8.2. Termin odliczenia podatku naliczonego z faktur za media  
8.3. Odliczenie podatku naliczonego z faktur korygujących  
8.4. Odliczenie podatku naliczonego z faktur od podatnika rozliczającego VAT „metodą kasową"  
8.5. Odliczenie podatku naliczonego poprzez korektę deklaracji  
9. Zasady odliczania VAT przy zakupie samochodów  
10. Zwrot nadwyżki podatku VAT na rachunek bankowy  
11. Ulga na „złe długi"  
ROZDZIAŁ V
VAT W BUDOWNICTWIE  
1. Definicje dotyczące budownictwa na potrzeby VAT  
2. Obowiązek podatkowy dla usług budowlanych  
2.1. Obowiązek podatkowy dla dostawy budynków i lokali  
2.2. Obowiązek podatkowy przy częściowym wykonaniu robót budowlanych  
3. Rozliczenie kaucji gwarancyjnej  
4. Faktury za usługi budowlane  
4.1. Faktury za usługi wykonane w kraju  
4.2. Elementy faktury opodatkowanej poza krajem  
4.3. Terminy wystawienia faktury na usługi budowlane  
5. Usługi budowlane w transakcjach zagranicznych  
5.1. Miejsce świadczenia usług  
6. Stawki VAT w budownictwie  
6.1. Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości od 1 stycznia 2009 roku   
6.2. VAT od zmiany prawa do lokalu spółdzielczego  
7. Podstawa opodatkowania dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem 1
8. Kasy fiskalne w budownictwie  
8.1. Podstawa prawna  
8.2. Obowiązek rejestrowania obrotów za pomocą kas fiskalnych w budownictwie
8.3. Instalowanie kas rejestrujących i zasady odliczania kwot wydatkowanych na zakup kas  
8.4. Zwrot odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących  
8.5. Naruszenie terminu instalacji kas fiskalnych przez czynnego podatnika VAT  
8.6. Serwis i awaria kasy rejestrującej  

 


 

 


 

Wiesława Dyszy,

Z wykształcenia ekonomistka, ukończyła również podyplomowe studia z rachunkowości. Jest Doradcą Podatkowym z wieloletnim doświadczeniem, od 1992 r. prowadzi kancelarię podatkową w Tarnowskich Górach. Świadczy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych, interpretacji przepisów prawa i innych czynności z zakresu  szeroko rozumianego doradztwa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z wydawnictwem Forum Doradców Podatkowych , jest autorką m.i.n. książek z serii Leksykony Działalności Gospodarczej pt. " Transport -opodatkowania transportu i spedycji", „Najem – opodatkowania przychodów z wynajmu oraz  Budownictwo Opodatkowanie usług ", jedynych kompleksowych publikacji o tej tematyce na polskim rynku