Koszyk
Twój koszyk jest pusty
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera by otrzymywać informacje o rabatach oraz aktualizacjach
* Adres E-mail:

Zapisz
 
FACEBOOK

Opodatkowanie transportu i spedycji 2015

Opodatkowanie transportu i spedycji 2015
Kliknij zdjęcie aby powiększyć
Autor: Wiesława Dyszy
Cena: 59.00 zł
Format: 235 x 165 mm

Ilość: Dodaj do koszyka

ISBN;978-83-63913-54-0
Ilość stron 160

Publikacja adresowana jest do podmiotów prowadzących działalaność gospodarczą w zakresie usług transportowych i powstała wcelu rozwiązania wątpliwości dotyczących, rodzących się na tle opodatkowania tej działalności. Autorka dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wieloletniej praktyki w zawodzie Doradcy Podatkowego, dając przy tym wskazówki pomagające unikać błędów w rozliczaniu się z urzędem skarbowym. Wszystkich wyjaśnień udziela z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego ze wskazaniem przepisów prawnych regulujących poszczególne zagadnienia tematyczne.

Zgodnie z art. 774 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93; ostatnia zmiana w Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1438) przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. W przypadku przewozu rzeczy na żądanie przewoźnika wysyłający powinien wystawić list przewozowy zawierający: adres wysyłającego, adres odbiorcy, miejsce przeznaczenia, oznaczenie przesyłki według rodzaju, ilości oraz sposobu opakowania, wartości rzeczy szczególnie cennych oraz wszelkie inne istotne postanowienia umowy. Ponadto wysyłający powinien dać przewoźnikowi wszelkie dokumenty potrzebne ze względu na przepisy celne, podatkowe i administracyjne.

Obowiązkiem przewoźnika jest niezwłoczne zawiadomienie odbiorcy o nadejściu przesyłki do miejsca przeznaczenia, a ten z kolei przez przy­jęcie przesyłki i listu przewozowego zobowiązuje się do zapłaty oznaczonych w liście przewozowym należności przewoźnika.

PKWiU dla usług transportowych

Sekcja I dział 60 PKWiU „usługi transportu lądowego i rurociągowego" obejmuje m.in. usługi transportu pasażerskiego i towarowego, rozkładowego lub nierozkładowego drogą lądową - z wykorzystaniem różnych środków lokomocji (kursujących w obrębie miast i pomiędzy miastami), takich jak: kolej, metro oraz różne jednostki transportu drogowego (samochody, autobusy, autokary, tramwaje, trolejbusy) oraz wynajem samochodów, auto­busów i autokarów z kierowcą.

I tak, do usług transportu lądowego i rurociągowego, PKWiU zalicza m.in.:

1. usługi przewozowe towarów wyspecjalizowanymi pojazdami, gdzie indziej niesklasyfikowane (60.24.17),

2. przewozy pozostałych towarów pojazdami niewyspecjalizowanymi (60.24.22),

3. usługi wynajmowania komercyjnego pojazdów transportu towarowego, z kierowcą (60.24.30).

Dział ten nie obejmuje m.in. wynajmu samochodów ciężarowych bez kierowcy, sklasyfikowanego w podkategorii 71.21.11.

Od 1 stycznia 2008 r. weszła w życie nowa Polska Klasyfikacja Działal­ności (PKD) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.

Dotychczasowa klasyfikacja obowiązuje jeszcze do końca 2009 r., ale ci podatnicy, którzy rejestrują nowe firmy lub są zmuszeni aktualizować wpis do ewidencji działalności gospodarczej muszą się posługiwać nową klasy­fikacją PKD.

Transport w nowym PKD jest w sekcji H w dziale 49 do 51 i np. pod numerem 49.41.Z jest zakwalifikowany transport drogowy towarów.

Spedycja z kolei to ogół czynności, których celem jest zorganizowanie przewozu rzeczy. Zgodnie z art. 794 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej prze­wozem. Spedytor oprócz wysłania lub odbioru przesyłki zobowiązany jest między innymi do:

4. podejmowania czynności potrzebnych do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu przewoźnego, cła i innych należności związanych z przewozem przesyłki,

5. podejmowania czynności potrzebnych do zabezpieczenia praw dającego zlecenie lub osoby przez niego wskazanej względem przewoźnika albo innego spedytora,

6. ponoszenia odpowiedzialności za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonywaniu zlecenia.

Spedytor przy realizacji przewozu nie musi korzystać z usług podmiotów zewnętrznych, lecz może również sam dokonywać przewozu. W takim przypadku spedytor ma jednocześnie prawa i obowiązki przewoźnika, co wynika a art. 800 Kodeksu cywilnego.

Pod pojęciem spedycji zatem mieści się znacznie szerszy zakres czynności niż pod pojęciem transportu. Spedycja bowiem obejmować może cały szereg czynności: odebranie towaru od nadawcy, dostarczenie do miejsca formowania przesyłki, załadunek, przewóz, wyładunek, dostarczenie do ostatecznego odbiorcy, załatwienie wszelkich formalności i wypełnienie dokumentacji. Nie oznacza to jednak, iż spedytor musi sam wszystkie te czynności wykonać. Działalność spedytora może ograniczać się jedynie do znalezienia firmy, która wszystkie te czynności wykona na zlecenie spedytora. Transport natomiast to z reguły umowa o przewóz.

Przy ustalaniu, jakiego rodzaju usługi świadczy firma, decydujące znaczenie ma rodzaj zawartej umowy. Kodeks cywilny bowiem wyraźnie oddziela umowy o przewóz od umów spedycji. Również Polska Klasy­fikacja Wyrobów i Usług rozgranicza te rodzaje czynności. Usługi transportu towarowego sklasyfikowano w grupie 60.2 - usługi transportu lądowego pozostałe, natomiast usługi drogowego transportu towarowego - w klasie 60.24. Usługi spedycyjne natomiast sklasyfikowane zostały w grupie usług agencji transportowych pozostałych (PKWiU 63.4), w podkategorii 63.40.12. Firma wykonująca usługi powinna zatem już w dokumentacji dotyczącej zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej oraz w dokumentacji dotyczącej REGON podać, jakie usługi świadczy.

Kiedy ma miejsce transport międzynarodowy

Zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy o VAT, przez usługi transportu międzynar­odowego rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:

1.1. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty;

1.2. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju;

1.3. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, jeżeli trasa prze­biega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt);

1.4. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju.

Nie jest natomiast usługą transportu międzynarodowego przewóz towarów w przypadku, gdy miejsce wyjazdu (nadania) i miejsce przyjazdu (przeznaczenia) tych towarów znajduje się na terytorium kraju, a przewóz poza terytorium kraju ma wyłącznie charakter tranzytu (art. 83 ust. 4 ww. ustawy).


1.  Pojęcie i funkcje transportu  
2.  Pojęcie i zakres spedycji   
3.  Kiedy ma miejsce transport międzynarodowy    
4.  Jak zatrudnić kierowcę   
4.1. Przepisy regulujące zagadnienie zatrudniania kierowców  
5.  Czas pracy kierowców   
ROZDZIAŁ II
JAK I W JAKIEJ FORMIE ZAŁOŻYĆ FIRMĘ TRANSPORTOWĄ  
1.1.  Pojęcie przedsiębiorcy, firmy przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa   
2.1.  Formy organizacyjne podmiotów prowadzących działalność transportową   
3.1.  Jak założyć działalność gospodarczą osoby fizycznej   
4.1.  Moment rozpoczęcia działalności gospodarczej  
5.1.  Podmioty gospodarcze w formie spółek  
5.1.  Podział spółek   
5.2.  Charakterystyka spółek   
6.1.  Mały podatnik w podatku dochodowym i VAT   
6.1.  Mały podatnik w podatku dochodowym od osób fizycznych   
6.2.  Mały podatnik w podatku od towarów i usług   
7.1.  Pozostałe zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej   
7.1.  Zasady rozliczeń w formie bezgotówkowej   
7.2.  Czy można realizować należności i zobowiązania w innej walucie niż PLN pomiędzy krajowymi podmiotami   
7.3.  Prawidłowa nazwa firmy   
7.4.  Współodpowiedzialność nabywców majątku firmy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy   
ROZDZIAŁ III
OPODATKOWANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH PODATKIEM DOCHODOWYM   
1. Zasady ogólne - opodatkowanie według skali podatkowej   
1.1.  Skala podatkowa   
1.2.  Przychody   
1.3.  Moment powstania przychodu   
1.4.  Pojęcie kosztów   
1.5.  Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności   
1.6.  Typowe koszty w firmie transportowej   
1.7.  Amortyzacja środków trwałych   
1.8.  Zasady ustalania dochodu   
1.9.  Sposoby opłacania zaliczek   
1.10.  Zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku   
1.11.  Ustalenie wysokości dochodu za dany rok podatkowy   
8.1.  Podatek liniowy   
8.1.  Wyłączenia z podatku liniowego   
8.2.  Utrata prawa do liniowego opodatkowania dochodu   
8.3.  Skutki utraty prawa do opodatkowania w formie liniowej  
8.4.  Zasady opodatkowania podatkiem liniowym   
8.5.  Zaliczki w podatku liniowym   
8.6.  Zeznanie roczne  
9.1.  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przy świadczeniu usług transportowych   
9.1.  Zakres przedmiotowy opodatkowania  
9.2.  Zakres podmiotowy opodatkowania   
9.3.  Podstawa opodatkowania ryczałtem  
9.4.  Stawki ryczałtu stosowane przy usługach transportowych  
9.5.  Odliczenia od podatku w ryczałcie
9.6.  Księgi, ewidencje i dokumentacja w ryczałcie
9.7.  Zasady płatności podatku w ryczałcie   
9.8.  Przykład obliczenia zaliczki na podatek ryczałtowy w ciągu roku  
9.9.  Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem  
10.1.  Karta podatkowa przy świadczeniu usług transportowych
10.1.  Zakres podmiotowy i przedmiotowy karty podatkowej   
10.2.  Wysokość podatku w karcie podatkowej przy świadczeniu usług transportowych   
10.3.  Obowiązki formalne podatnika opodatkowanego kartą podatkową  
ROZDZIAŁ IV
OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA PODATKU VAT
10.3.  Podstawowe cechy podatku VAT, czyli podatku od wartości dodanej   
10.3.  Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem VAT   
10.3.  Zakres podmiotowy opodatkowania podatkiem VAT   
10.3.  Zwolnienie podmiotowe z VAT   
10.3.  Zasady ustalania zobowiązania w podatku VAT   
10.3.  Podatek należny  
10.3.  Podatek naliczony    
10.3.  Terminy odliczenia podatku naliczonego   
10.3.  Zasady ogólne   
10.3.  Termin odliczenia podatku naliczonego z faktur za media    
10.3.  Odliczenie podatku naliczonego z faktur korygujących   
10.3.  Odliczenie podatku naliczonego z faktur od podatnika rozliczającego VAT„metodą kasową".   
10.3.  Odliczenie podatku naliczonego poprzez korektę deklaracji   
10.3.  Zasady odliczania VAT przy zakupie samochodów   
10.3.  Zwrot nadwyżki podatku VAT na rachunek bankowy   
10.3.  Ulga na„złe długi"  
ROZDZIAŁ V
VAT W FIRMIE TRANSPORTOWEJ   
1, Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług transportowych i spedycyjnych w transporcie krajowym   
2, Usługi transportowe transgraniczne - świadczone pomiędzy podatnikami z różnych krajów   
Miejsce opodatkowania transportu towarów   
2.1.  Miejsce opodatkowania transportu pasażerów (art. 28f ust. 1)   
3.1.  Miejsce opodatkowania usług spedycyjnych   
4.1.  Miejsce opodatkowania usług pomocniczych do usług transportowych (art. 28h)   
5.1.  Miejsce opodatkowania usług pośrednictwa w transporcie   
6.1.  Import usług transportu towarów   
7.1.  Usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób   
8.1.  Zasady i terminy fakturowania  
9.1.  Obowiązki świadczących usługi transportu i spedycji towarów   
10.1.  Stawki VAT  

Wiesława Dyszy,

z wykształcenia ekonomistka, ukończyła również podyplomowe studia z rachunkowści. Jest Doradcą Podatkowym z wieloletnim doświadczeniem, od 1992 r. prowadzi kancelarię podatkową w Tarnowskich Górach. Świadczy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych, interpretacji przepisów prawa i innych czynności z zakresu szeroko rozumianego doradztwa podatkowego.