Koszyk
Twój koszyk jest pusty
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera by otrzymywać informacje o rabatach oraz aktualizacjach
* Adres E-mail:

Zapisz
 
FACEBOOK

Turystyka – opodatkowanie usług turystycznych – 2014

Turystyka – opodatkowanie usług turystycznych –  2014
Kliknij zdjęcie aby powiększyć
Autor: Barbara Szyszka-Olejowska
Cena: 59.00 zł  -10% 
Format: 165 x 235 mm

Ilość: Dodaj do koszyka

ISBN;  978-83-63913-33-5    
Ilość stron 304

  • organizowanie i funkcjonowanie biura podróży
  • procedury szczególne - VAT od  marży w turystyce
  • dokumentowanie operacji gospodarczych
  • ewidencje podatkowe
  • przykłady księgowań i rozliczeń

Poradnik „Turystyka” adresowany jest  do właścicieli biur podróży oraz innych przedsiębiorców  prowadzących działalność w zakresie usług turystycznych i powstała w celu rozwiązania wątpliwości rodzących się na tle opodatkowania tej działalności. Autorka wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie doradztwa podatkowego, przekazuje praktyczne wskazówki dotyczące między innymi: procedur zakładania firmy, jej prowadzenia oraz opodatkowania, zasad ewidencjonowania - zwracając szczególną uwagę  na opodatkowanie turystyki podatkiem VAT od marży, które przysparza właścicielom biur podróży najwięcej kłopotów. W tekście zamieszczono również wybrane interpretacje i wyjaśnienia w zakresie opodatkowania turystyki, a także przykłady rozliczeń i księgowań stosowane w ewidencjach podatkowych.   

► Podatek od towarów i usług - VAT
Podatek VAT zwany również podatkiem od wartości dodanej jest wielofazowym, potrącanym podatkiem pośrednim, stanowiącym dochód budżetu państwa. Od 1 maja 2004 roku, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, w zakresie tego podatku zaszły największe zmiany z powodu obowiązku dostosowania przepisów dotyczących podatku VAT do wspólnotowego prawa, które stanowi system norm obowiązujących we wszystkich krajach będących członkami Unii Europejskiej. Największe zmiany uchwalone przez ustawodawcę dotyczyły wprowadzenia szczególnych procedur opodatkowania a między innymi „opodatkowania turystyki", co zresztą było spełnieniem postulatów stawianych przez przedsiębiorców działających w tej branży. Co do zasady istota podatku od towarów i usług VAT polega na tym, iż każdy podatnik oblicza podatek tylko od wartości przez siebie dodanej w określonej fazie obrotu. Oznacza to, że od wartości netto sprzedawanego towaru lub usługi podatnik ma prawo do odjęcia wartości netto tegoż towaru/ usługi przy zakupie, a otrzymana różnica stanowi nową wartość, dodaną przez podatnika.
► Podstawowe zasady
Zasada neutralności podatku od towarów i usług dla podatnika tego podatku wyraża się tym, że poprzez realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego, podatnik nie ponosi faktycznie ciężaru tego podatku. Oznacza to, że VAT nie powinien obciążać podatników uczestniczących w obrocie towarami i usługami, którzy nie są ich ostatecznymi odbiorcami, gdyż ciężarem tego podatku powinien być obciążony wyłącznie konsument. Realizacja tej zasady wyraża się zatem w stworzeniu takich regulacji prawnych, zgodnie z którymi podatek naliczony (zapłacony) przez podatnika, w cenie nabytych towarów i usług w ramach prowadzonej działalności opodatkowanej tym podatkiem może zostać odliczony, nie stanowiąc tym samym dla podatnika obciążenia jako koszt. Konieczność przestrzegania tej zasady w systemach podatkowych państw członkowskich szczególnie stanowczo akcentowana jest przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który w swoich orzeczeniach wielokrotnie podkreślał, że prawo do odliczenia zostało wpro wadzone po to, aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie, w toku jego działalności gospo-darczej. „Wspólny system podatku VAT gwarantuje w ten sposób, iż wszelka działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu lub rezultatu, jest opodat kowana w sposób całkowicie neutralny, pod warunkiem że działalność ta podlega temu podatkowi".
W turystyce zachowanie zasady neutralności w podatku VAT jest możliwe tylko poprzez rozliczanie sprzedaży pomiędzy biurami turystycznymi według szczególnych procedur zawartych w art. 119, czyli poprzez opodat kowanie marży.
 – Przedmiot opodatkowania
Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług obowiązującą w kraju opodatkowaniu tym podatkiem podlega: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport i import towarów, dostawa towarów za wynagrodzeniem do krajów Unii zwana w ustawie wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, nabycie towarów w krajach Unii zwane wewnątrzwspólnotowym nabyciem, a także towary, które po nabyciu nie zostały sprzedane w przypadku likwidacji działalności gospodarczej.
  – Stawki podatku VAT
►Stawka podstawowa 23% - stosowana jest we wszystkich czynnościach podlegających opodatkowaniu.
►Stawka obniżona 8% - stosowana do towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz do usług gastronomicznych z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych, kawy i herbaty, wód mineralnych oraz innych towarów opodatkowanych stawką podstawową.
►Stawka obniżona do 5% na podstawowe produkty żywnościowe takie jak: chleb, nabiał, przetwory mięsne, produkty zbożowe (mąka, kasza, makaron) oraz soki. Stawka 5% obowiązuje od 2011 roku także na książki i czasopisma specjalistyczne.
►Stawka preferencyjna 0% - stosowana w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, eksporcie towarów i usług po spełnieniu warunków wymaganych przez ustawodawcę takich jak prowadzenie odpowiedniej ewidencji oraz posiadania właściwej dokumentacji. W turystyce stawka „0" znajduje zastosowanie wówczas, jeżeli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone poza terytorium Wspólnoty. Jeżeli usługi nabywane przez innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone zarówno na terytorium Wspólnoty, jak i poza nim, to usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką „0" tylko w części, która dotyczy usług świadczonych poza terytorium wspólnoty. Warunkiem zastosowania stawki 0% jest posiadanie przez podatnika dokumentów potwierdzających świadczenie tych usług poza terytorium Wspólnoty.
UWAGA!
Stawki VAT podstawowa 23% i obniżona do 8% będzie obowiązywała przez okres od 01-01-2011 do 31-12-2014 rok. Od stycznia 2015 roku wracamy do stosowania poprzednich stawek czyli 22% i 7%.

ROZDZIAŁ I
PODSTAWOWE ZASADY PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1. Rejestry przedsiębiorców
1.1. Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
1.2. Krajowy Rejestr Sądowy
1.3. Podstawowe definicje ustawowe
1.4. Obowiązki przedsiębiorcy
1.5. Bariery wejścia do sektora turystyki
1.6. Podstawowe opłaty za rejestrację działalności
ROZDZIAŁ II
CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI
1. Pierwsze kroki - dokonanie wyboru
1.1. Wybór formy prawnej i lokalizacji
1.2. Przedsiębiorca jako osoba fizyczna
1.3. Przedsiębiorca (osoba fizyczna) jako wspólnik spółki cywilnej
1.4. Przedsiębiorca jako spółka handlowa - osobowa
1.5. Przedsiębiorca jako spółka kapitałowa
2. Zgłoszenie działalności
2.1. Przedmiot wykonywanej działalności
2.2. Ustanowienie pełnomocnictwa
2.3. Rejestracja osoby fizycznej w ewidencji działalności gospodarczej
2.4. Rejestracja przedsiębiorcy w KRS
2.5. Uzyskanie zezwoleń w działalności regulowanej
2.5.1. Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych
2.5.2. Elektroniczny wpis do rejestru organizatorów turystyki
2.5.3. Licencja na przewozy osób
2.6. Numer REGON
2.7. Założenie rachunku bankowego
2.8. Zawieszanie i wznawianie działalności gospodarczej
3. Wybór opodatkowania i zgłoszenie przedsiębiorstwa do urzędu skarbowego
3.1. Wybór rodzaju opodatkowania
3.1.1. Zasady ogólne
3.1.2. Opodatkowanie podatkiem liniowym
3.1.3. Zryczałtowany podatek dochodowy
3.2. Numer identyfikacji podatkowej NIP
3.2.1. Rejestracja jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT) 52
4. Zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS
4.1. Wymagane formularze
4.2. Obniżone składki ZUS dla przedsiębiorców  
5. Pozostałe obowiązki przedsiębiorcy  
6. Przedsiębiorstwo turystyczne jako pracodawca w podatku dochodowym
OBOWIĄZEK PODATKOWY I PROWADZENIE KSIĄG
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych
1.1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych
1.2. Ewidencje księgowe w podatku dochodowym od osób fizycznych - podatkowa księga przychodów i rozchodów
1.2.1. Zapisy w księdze i ich udokumentowanie
2. Zryczałtowany podatek dochodowy
2.1. Podstawowe zasady
2.2. Ewidencje w podatku zryczałtowanym
2.2.1. Zapisy i dokumentacja
2.2.2. Formy prowadzonych ewidencji
3. Karta podatkowa
3.1. Podstawowe zasady
3.2. Ewidencje przy karcie podatkowej
4. Podatek dochodowy od osób prawnych
4.1. Podstawowe zasady
4.2. Ewidencje księgowe - księga rachunkowa
5. Podatek od towarów i usług - VAT
5.1. Podstawowe zasady
5.2. Podatek VAT w turystyce  
5.2.1. Opodatkowanie marży w turystyce
5.2.2. Obowiązek podatkowy w turystyce
5.2.3. Kalkulacja cen imprez turystycznych
5.2.4. Usługa świadczona częściowo poza terenem Wspólnoty 101
5.2.5. Opodatkowanie usług turystycznych VAT na zasadach ogólnych
5.2.6. Opodatkowanie mieszane (na zasadach marży i na zasadach ogólnych)
5.3. Data powstania obowiązku podatkowego
6. Ewidencje dla celów VAT
6.1. Ewidencje dla celów obliczenia marży
6.2. Ewidencja przy sprzedaży„mieszanej"
6.3. Ewidencja pośredników i podatników zwolnionych z VAT
6.4. Kasy fiskalne
6.4.1. Ewidencjonowanie zaliczek
6.4.2. Ustalanie limitu obrotów do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej .
ROZDZIAŁ IV
DOKUMENTOWANIE OPERACJI GOSPODARCZYCH
1. Podstawowe dokumenty
1.1. Dokumentowanie sprzedaży fakturami
2. Dowody księgowe przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
2.1. Cechy prawidłowych dokumentów księgowych
3. Dowody księgowe w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
3.1. Dowody podstawowe
3.2. Inne dowody księgowe
3.3. Delegacje służbowe
3.4. Paragony
4. Rejestracja otrzymywanych dokumentów
5. Rejestracja gotówki wpłacanej do kasy
5.1. Zaliczki i ich ewidencjonowanie
6. Wystawianie faktur i faktur korygujących
7. Obsługa klienta z kraju Wspólnoty
8. Sporządzenie raportu kasowego
9. Archiwizowanie dokumentów
ZAKOŃCZENIE
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wykorzystanych przy napisaniu tej publikacji
INTERPRETACJE I WYJAŚNIENIA URZĘDÓW SKARBOWYCH W ZAKRESIE OPODATKOWANIA USŁUG TURYSTYCZNYCH
ORZECZNICTWO PODATKOWE
INTERPRETACJE PODATKOWE 175
Załącznik nr 1
UMOWA NAJMU LOKALU 265
Załącznik nr 2
ZGŁOSZENIE - UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH 268
Załącznik nr 3
WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
Załącznik nr 4
UMOWA AGENCYJNA
Załącznik nr 5
WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW TURYSTYKI I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH

Barbara Szyszka-Olejowska

doradca podatkowy numer wpisu 01703-egzamin na doradcę podatkowego zdała w grudniu 1998 roku.Posiada świadectwo kwalifikacji uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministra Finansów numer 23715/01.Prowadzi Kancelarię Podatkową "DORADCA"
w Jastrzębiu Zdroju od 1992 roku do nadal.Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach (studia wieczorowe) w 1980 roku a  studia podyplomowe o kierunku rachunkowość w 2000roku.