Notice: Undefined index: category_id in /catalog/controller/product/product.php on line 373Notice: Undefined index: category_id in /catalog/controller/product/product.php on line 373Notice: Undefined index: category_id in /catalog/controller/product/product.php on line 373 VAT– 2014 Poradnik księgowego
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Polecane
 
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera by otrzymywać informacje o rabatach oraz aktualizacjach
* Adres E-mail:

Zapisz
 
FACEBOOK

VAT– 2014 Poradnik księgowego

VAT– 2014 Poradnik księgowego
Kliknij zdjęcie aby powiększyć
Autor: Janusz Piotrowski
Cena: 59.00 zł  -10% 
Format: 148 x 205 cm

Ilość: Dodaj do koszyka

ISBN  978-83-63913-31-1
Ilość stron 600

W książce przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), ze szczególnym uwzględnieniem zmian które obowiązują od 1 stycznia 2014 r. Podczas omawiania poszczególnych zagadnień przywołano ponad dwieście interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz orzeczeń sądów w zakresie VAT. Poruszone w książce tematy zostały omówione na podstawie obowiązujących przepisów ustawy VAT oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Publikacja zawiera też praktyczne przykłady oraz pytania i odpowiedzi na najciekawsze tematy, które w ostatnim czasie były przedmiotem zainteresowania księgowych.

 

 


► Zwolnienie podmiotowe od VAT w interpretacjach organów podatkowych

Warto zwrócić uwagę, że w sytuacji gdyby podatnik rozpoczynał działalność gospodarczą (zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) ale wcześniej wykonywał już jakiekolwiek czynności podlegające opodatkowaniu to byłby już podatnikiem w rozumieniu ustawy VAT. A to oznaczałoby, że limit byłby liczony zarówno z uwzględnieniem sprzedaży z tych czynności, ale też z uwzględnieniem okresu (jeśli był wcześniejszym) od którego należy liczyć proporcję.
Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1 (art. 113 ust. 9 ustawy).
W art. 113 ust. 10 ustawy postanowiono, że jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie określone w ust. 9 traci moc z momentem przekroczenia tej kwoty. Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad wartość określoną w zdaniu pierwszym, a obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej wartości (...).
Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawczyni od dnia 1 maja 2010 r. uzyskuje przychody z najmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne. Nato¬miast w dniu 13 września 2010 r. Zainteresowana rozpoczęła działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów handlowych.
Odnosząc treść przytoczonych przepisów do opisu sprawy stwierdzić należy, iż z uwagi na fakt że świadczenie usług najmu wypełnia okre¬śloną w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług definicję działalności gospodarczej, to do ustalenia limitu określonego w art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, po przekroczeniu którego Zainteresowana traci zwolnienie podmiotowe należy przyjąć termin 1 maja 2010 r.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 marca 2A011 r. sygnatura ILPP2/443-2070/10-2/EN
Czy osoba fizyczna likwidując działalność gospodarczą, a następnie ponownie ją rozpoczynając dla celów VAT traktowana jest jako podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą ?
Zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wyniku likwidacji działalności przez osobę fizyczną, a następnie ponowne rozpoczęcie ich wykonywania, bez względu na to, czy o tym samym profilu czy innym, powoduje, iż mamy do czynienia z tym samym podatnikiem posługującym się tym samym Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP). Wznowienie działalności po przerwie spowodowanej likwidacją działalności (jej wyrejestrowaniem) w rozumieniu odrębnych przepisów, nie ma wpływu na byt osoby fizycznej jako podatnika podatku od towarów i usług. Ustanie bytu prawnopodatkowego w zakresie podatku od towarów i usług powoduje bowiem zmiana formy prawnej prowadzonej działalności, np. zlikwidowanie działalności prowadzonej jednoosobowo jako osoba fizyczna i podjęcie w formie spółki cywilnej lub odwrotnie, a nie zaniechanie na pewien czas wykonywania czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego, w odniesieniu do powołanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca, w momencie ponownego podjęcia działalności gospodarczej w tym samym roku podatkowym od dnia 4 maja 2010 r, był podmiotem kontynuującym działalność gospodarczą, a nie podmiotem rozpoczynającym wykonywanie działalności gospodarczej.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 lutego 2011 r. sygnatura IBPP1/443-1069/10/AL

UWAGA!
Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje przepis (art. 113 ust. 11a) w ustawie VAT zgodnie z którym „Przepis ust. 11 (możliwość powrotu do zwolnienia od VAT nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia) stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT".

Co ciekawe ustawodawca w uzasadnieniu tej zmiany nie określa jej jako nową regulację „Rozwiązanie to wyjaśnia wątpliwości co do równego traktowania podatników (osób fizycznych) którzy po przekroczeniu limitu zwolnienia nie zawieszają wykonywania działalności i obowiązuje ich roczny reżim powrotu do zwolnienia z tymi podatnikami, którzy po wejściu w opodatkowanie, kończą działalność, a następnie starają się uzyskać zwolnienie przysługujące osobom mają cym status podatników rozpoczynających prowadzenie działalności. Przepis precyzuje, że te dwie sytuację traktowane są jednakowo¹".

¹ Źródło: uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 805).

ROZDZIAŁ I
ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI A VAT  
1.  Zwolnienie od VAT  
2.  Zwolnienie podmiotowe od VAT w interpretacjach organów podatkowych  
3.  Wyłączenia ze zwolnienia od VAT  
4.  Niektóre rodzaje działalności a zwolnienie podmiotowe od VAT - wg interpretacji organów podatkowych  
5.  Podatnik VAT  
5.1.  Podatnik VAT (definicja) w rozumieniu przepisów ustawy VAT  
5.2.  Interpretacje podatkowe oraz orzeczenia sądów dot. definicji podatnika oraz działalności gospodarczej dla celów VAT.  
5.3.  Czy gmina jest podatnikiem VAT?  
6.  Najem a VAT  
7.  Sprzedaż gruntów a VAT  
8.  Przedstawiciel podatkowy  
8.1.  Regulacje obowiązujące do dnia 31 marca 2013 r.  
8.1.1.  Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego  
8.1.2.  Wymagania dla przedstawiciela podatkowego  
8.1.3.  Interpretacje dot. przedstawiciela podatkowego  
8.2.  Przedstawiciel podatkowy - regulacje obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2013 r.  
9.  Podmioty uznane za podatnika VAT  
9.1.  Podatnik z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu  
9.2.  Podatnik z tytułu importu usług oraz dostawy towarów dla której podatnikiem jest nabywca
10.  Organy egzekucyjne płatnikiem podatku VAT  
ROZDZIAŁ II
REJESTRACJA DLA CELÓW VAT  
1.  Rejestracja podatnika jako podatnik VAT czynny  
2.  Rejestracja podatnika jako podatnik VAT zwolniony  
3.  Powrót do zwolnienia od VAT  
4.  Rejestracja do handlu wewnątrzwspólnotowego (VAT UE)  
5.  Właściwość miejscowa organów podatkowych dla celów podatku od towarów i usług (VAT)  
ROZDZIAŁ III
EWIDENCJONOWANIE I ROZLICZANIE PODATKU VAT  107
I. ROZLICZANIE PODATKU NALEŻNEGO  
1.  Czynności podlegające opodatkowaniu VAT.  
1.1.  Rola klasyfikacji statystycznych przy opodatkowaniu VAT  
1.2.  Wyłączenia od opodatkowania  
1.2.1.  Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
1.2.2.  Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy
1.2.3.  Opodatkowanie kaucji  
1.2.4.  Nie każda wpłata to zaliczka  
1.2.5.  Opłata motywacyjna a VAT  
2.  Pojęcie dostawy towarów i świadczenia usług  
2.1.  Dostawa towarów  
2.2.  Nieodpłatna dostawa towarów  
2.3.  Prezenty o małej wartości oraz próbki w interpretacjach organów podatkowych  
3.  Świadczenie usług (definicja)  
3.1.  Nieodpłatne świadczenie usług  
3.2.  Nieodpłatne świadczenie usług w interpretacjach organów podatkowych  
4.  Opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych  
4.1.  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)  
4.2.  Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)  
5.  Obowiązek podatkowy w VAT  
5.1.  Obowiązek podatkowy - regulacje obowiązujące do 31 grudnia 2013 r.  
5.1.1.  Zasada ogólna  
5.1.2.  Zasada najczęściej stosowana  
5.1.3.  Szczególny moment powstawania obowiązku podatkowego  
5.1.4.  Obowiązek podatkowy przy imporcie towarów  
5.1.5.  Obowiązek podatkowy przy imporcie usług  
5.1.6.  Obowiązek podatkowy przy dostawie towarów, dla której podatnikiem jest nabywca  
5.1.7.  Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych dotacji, subwencji i dopłat  
5.1.8.  Inne terminy powstania obowiązku podatkowego - określone na podstawie przepisów wykonawczych (rozporządzeń) do ustawy VAT
5.1.9.  Interpretacje podatkowe dot. regulacji obowiązujących do 31 grudnia 2013 r.
5.2.  Obowiązek podatkowy - regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.  
5.2.1.  Zasada ogólna (zasada najczęściej stosowana)
5.2.2.  Częściowe wykonanie usług  
5.2.3.  Dostawa towarów i świadczenie usług w sposób ciągły  
5.2.4.  Wyjątki od zasady ogólnej  
5.2.5.  Obowiązek podatkowy przy zaliczkach  
5.2.6.  Obowiązek podatkowy przy imporcie towarów  1
5.2.7. Czy jest inny niż określony w ustawie moment powstania obowiązku podatkowego?  
5.3.  Przepisy przejściowe na przełomie okresu 2013/2014  
5.4.  Obowiązek podatkowy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych  
5.5.  Obowiązek podatkowy u małych podatników rozliczających VAT metodą kasową
5.5.1.  Regulacje obowiązujące do dnia 31 grudnia 2012 r.  
5.5.2.  Regulacje obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r.  
6.  Podstawa opodatkowania  
6.1.  Definicja - zasada ogólna ustalania podstawy opodatkowania  
6.2.  Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnej dostawie towarów  
6.3.  Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnym świadczeniu usług  
6.4.  Co obejmuje podstawa opodatkowania?  
6.5.  Co nie obejmuje podstawa opodatkowania?  
6.6.  Obniżenie podstawy opodatkowania   
6.7.  Opakowania zwrotne, a podstawa opodatkowania   
6.8.  Korygowanie podstawy opodatkowania  
6.8.1.  Korekty (in minus) zmniejszające podstawę opodatkowania  
6.8.2.  Korekty (in plus) zwiększające podstawę opodatkowania  
6.9.  Podstawa opodatkowania w przypadku importu towarów  
6.10.  Podstawa opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
6.11.  Pozostałe regulacje w zakresie ustalania podstawy opodatkowania  
6.12.  Interpretacje podatkowe i wyroki sądów dot. podstawy opodatkowania  
6.13.  Przeliczenia na złote podstawy opodatkowania
6.14.  Inny niż określony w ustawie VAT (w art. 31a ust. 1 ustawy) sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, w odniesieniu do niektórych rodzajów usług lub towarów
6.15.  Podstawa opodatkowania w drodze szacowania  
7.  Wysokość opodatkowania  
7.1.  Stawki VAT  
7.1.1.  Towary i usługi opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 8%
7.1.2.  Towary opodatkowane stawką podatku VAT 5%  
7.1.3.  Towary i usługi opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 0%
7.1.4.  Interpretacje dot. stawki VAT  
7.2.  Opodatkowanie czynności na przełomie okresu, w którym następuje zmiana stawki VAT  
7.3.  Zwolnienia od VAT (przedmiotowe)  
8.  Dokumentowanie czynności dla celów VAT  
8.1.  Definicje dot. faktur  
8.2.  Zakres czynności, które należy dokumentować fakturami  
8.3.  Podmioty uprawnione do wystawiania faktur  
8.3.1.  Obowiązek wystawienia faktury  
8.3.2.  Wystawianie faktur na żądanie  
8.3.3.  Faktury wystawiane przez organy egzekucyjne i komorników sądowych
8.3.4.  Samofakturowanie  
8.4.  Dane w fakturze  
8.4.1.  Obowiązkowe dane w fakturze   
8.4.2.  Dodatkowe dane w fakturze   
8.4.3.  Faktura nie zawiera   
8.4.4.  Faktura może nie zawierać  
8.4.5.  Faktury liczone od brutta  
8.4.6.  Wykazywanie kwot w fakturach (waluta, zaokrąglenia)  
8.4.7.  Dane w fakturze zaliczkowej  
8.5.  Wystawianie oraz przesyłanie faktur  
8.6.  Dokumentowanie fakturami sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej  
8.7.  Terminy wystawiania faktur  
8.8.  Faktury korygujące  
8.9.  Noty korygujące  
8.10.  Duplikaty faktur  
8.11.  Autentyczność i integralność treści faktury  
8.12.  Faktury elektroniczne  
8.13.  Inne niż wymagane ustawowo dane w fakturze  
8.13.1.  Inny niż wymieniony w ustawie zakres wymaganych danych w fakturze  
8.13.2.  Inny niż określony w ustawie sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych  
8.13.3.  Inny niż określony w ustawie termin wystawiania faktur  
8.14.  Faktura w interpretacjach organów podatkowych oraz w orzeczeniach sądów
9.  Ewidencje dla celów VAT  
10.  Ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących  
10.1.  Podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących  
10.2.  Zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (podmiotowe)  
10.3.  Zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży (przedmiotowe)  
10.4.  Interpretacje dot. stosowania kas rejestrujących przez podatników  
10.5.  Odliczenie (ulga) związane z rozpoczęciem ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących  
11.  Szczególne przypadki określenia wysokości podatku należnego  
II. ODLICZANIE PODATKU NALICZONEGO  
1.  Podatek VAT naliczony (do odliczenia) - zasada ogólna  
2.  Co stanowi kwotę podatku naliczonego do odliczenia?  
3.  Terminy odliczania podatku naliczonego  
3.1.  Zasada ogólna  
3.2.  Okres odliczania podatku VAT z tytułu dostawy i nabycia towarów i usług
3.3.  Okres odliczania VAT w przypadku importu towarów
3.4.  Odliczanie VAT u małego podatnika rozliczającego VAT metodą kasową  
3.5.  Odliczanie VAT u podatnika, który dokonuje dostawy nowego środka transportu
3.6.  Dodatkowy termin na dokonanie odliczenia  
3.7.  Możliwość odliczenia VAT poprzez korektę deklaracji   
4.  „Pośredni zwrot" podatku VAT  
5.  Korekty VAT podatku naliczonego  
6.  Odliczanie podatku VAT w interpretacjach organów podatkowych  
7.  Odliczanie podatku VAT w przypadku nabycia pojazdów oraz wydatków związanych z ich eksploatacją   
8.  Wyłączenia z prawa do odliczenia  
8.1.  Czynności nie dające prawa do odliczenia  
8.2.  Faktury nie dające prawa do odliczenia VAT  
9.  Odliczanie częściowe VAT (art. 90)   
ROZDZIAŁ IV
ZWROT VAT  
Terminy zwrotów VAT  
ROZDZIAŁ V
KOREKTY VAT NALICZONEGO (ART. 91)  
1.  Regulacje w zakresie korekt VAT naliczonego  
2.  Korekta VAT w interpretacjach organów podatkowych
3.  Korekta VAT dot. zmiany wykorzystywania nieruchomości (art. 90a)  
ROZDZIAŁ VI
DEKLARACJE VAT  
1.  Wzory deklaracji VAT (kto składa, za jaki okres, termin złożenia)  
2.  Kogo dotyczy obowiązek składania deklaracji VAT  
3.  Kto nie ma obowiązku składania deklaracji VAT  
ROZDZIAŁ VII
ZAPŁATA PODATKU
1. Obliczenie i zapłata podatku
1.1. Za okresy miesięczne - deklaracja VAT-7,VAT-8, VAT-9M, VAT-12 
1.2.  Za okresy kwartalne - deklaracja VAT-7K
1.3.  Za okresy kwartalne - deklaracja VAT-7D
2.  Zapłata podatku w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem środka transportu
3.  Zaświadczenia związane z zapłatą lub brakiem zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu 
4.  Zapłata podatku przez podatników rozliczających VAT metodą kasową 
5.  Odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy  
ROZDZIAŁ VIII
INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE (VAT-UE) 
1.  Kto składa informacje podsumowujące (VAT-UE) 
2.  Okres za jaki składane są informacje podsumowujące (VAT-UE)  
3.  Termin złożenia informacji podsumowującej (VAT-UE)  491
4.  Formularze na których składane są informacje podsumowujące (VAT-UE)  
5.  Korygowanie danych wykazanych w informacjach podsumowujących (VAT-UE)
6.  Informacje podsumowujące w wyjaśnieniach organów podatkowych  
ROZDZIAŁ IX
WIERZYTELNOŚCI NIEŚCIĄGALNE - ULGA NA ZŁE DŁUGI  
1.  Regulacje obowiązujące do dnia 31 grudnia 2012 r.  
2.  Ulga na złe długi w interpretacjach organów podatkowych (dot. stanu prawnego na dzień 31.12.2012 r.)
3.  Regulacje obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r.  
ROZDZIAŁ X
VAT - PROCEDURY SZCZEGÓLNE  
1.  Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców  
2.  Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych  
3.  Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki  
4.  Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków  
5.  Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego  
6.  System zwrotu podatku podróżnym  
7.  Procedury szczególne dotyczące podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium Unii Europejskiej usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu  
8.  Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób
9.  Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona
ROZDZIAŁ XI
ZAPRZESTANIE WYKONYWANIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
1.  Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
2.  Zakończenie (likwidacja) wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT  
ROZDZIAŁ XII
PODATEK VAT DLA NIEVATOWCÓW  
1.  Rejestracja dla celów VAT  
2.  Rejestracja do VAT UE  
3.  Ewidencja dla celów VAT  
4.  Dokumentowanie sprzedaży   
5.  Ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej   
6.  Czynności, które opodatkowuje nieVATowiec  
6.1.  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów  
6.2. Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca 
6.3. Import usług 
7. Informacje podsumowujące (VAT-UE) 
8. Likwidacja działalności Janusz Piotrowski – konsultant podatkowy i specjalista ds. podatku VAT.  Swoją 10-letnią praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie podatków zdobywał pracując m.in. w organach podatkowych. Obecnie pracuje w HLB  Zespole Doradców Podatkowych Jacek Czernecki sp. z o.o. , w Krakowie  (www.tax.com.pl). Autor licznych publikacji książkowych m. in. książek takich jak „Podatek VAT”, „Jak prawidłowo wystawić faktury VAT”, „Podatek VAT – Komentarz do zmian”, „VAT 2011 – najnowsze zmiany” oraz opracowań z serii Egzamin na doradcę podatkowego - TESTY oraz PYTANIA OTWARTE oraz artykułów prasowych z zakresu podatku VAT (Gazeta Prawna, Twój Biznes, Forum Doradców Podatkowych, Akademia Biznesu Onet). Ceniony wykładowca Stowarzyszenia Podatników w Polsce i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.