Koszyk
Twój koszyk jest pusty
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera by otrzymywać informacje o rabatach oraz aktualizacjach
* Adres E-mail:

Zapisz
 
FACEBOOK

Zasady BHP i PPOŻ w praktyce

Zasady BHP i PPOŻ w praktyce
Kliknij zdjęcie aby powiększyć
Autor: Dorota Stec
Cena: 34.00 zł
Format: 205 x 145 mm

Ilość: Dodaj do koszyka

Książka w sposób praktyczny i usystematyzowany przedstawia obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązki te regulowane są przez liczne akty prawne, jednak dzięki tej publikacji zostały zebrane w jednym miejscu, co z pewnością ułatwi sprostanie im przez właścicieli firm.

Z lektury można dowiedzieć się m.in., w jaki sposób urządzić bezpieczne stanowisko pracy, w jaki sposób organizować pracę w zakładzie pracy, jakie rejestry czy wykazy należy prowadzić, jak dokumentować ryzyko zawodowe, jak postępować w razie wypadku przy pracy czy podejrzenia choroby zawodowej, jakie wymogi techniczno-budowlane powinny spełniać budynki, jak prowadzić ewentualną ewakuację ludzi czy mienia, w jaki sprzęt gaśniczy należy się wyposażyć i jak z niego korzystać, a oprócz tego poznać cały szereg innych przydatnych zagadnień, pozwalających na prawidłową realizację spoczywających na pracodawcy obowiązków. Książka zawiera też wzory wybranych dokumentów obowiązujących przy realizacji poszczególnych zadań.

 Obowiązki wobec pracowników tymczasowych
Pracodawca użytkownik jest zobowiązany zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu przeznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej. Pracodawca użytkownik zapewnia pracownikowi tymczasowemu także:
1) odzież i obuwie robocze,
2) środki ochrony indywidualnej,
3) napoje i posiłki profilaktyczne,
4) szkolenia w zakresie bhp (do sposobu i terminów przeprowadzania szkoleń stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu pracy),
5) ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy,
6) przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego oraz informuje o tym ryzyku.
Przejęcie przez pracodawcę użytkownika ponadto innych niż wyżej wymienione obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca ten uzgadnia z agencją pracy tymczasowej jeszcze przed zawarciem umowy.
Pracodawca użytkownik lub osoba działająca w jego imieniu, który nie zapewnia pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej lub nie wyposaża stanowiska pracy pracownika tymczasowego w maszyny i inne urządzenia techniczne, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności podlega karze grzywny.
Tej samej karze podlega, kto, będąc pracodawcą użytkownikiem lub działając w jego imieniu, nie wypełnia uzgodnionych na piśmie z agencją pracy tymczasowej obowiązków pracodawcy, w tym:
·  nie dostarcza pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;
·  nie zapewnia pracownikowi tymczasowemu napojów i posiłków profilaktycznych;
·  nie zapewnia przeszkolenia pracownika tymczasowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz szkolenia okresowego;
·  nie zapewnia ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik tymczasowy;
·  nie informuje pracownika tymczasowego o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami;
·  nie wypełnia innych obowiązków, uzgodnionych z agencją pracy tymczasowej, związanych z wykonywaniem
·  pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego.

DZIAŁ I
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
ROZDZIAŁ I
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY
1. Ochrona zdrowia i życia pracowników
2. Znajomość przepisów i zasad bhp
3. Zawiadomienie inspektora pracy o działalności gospodarczej
4. Pierwsza pomoc oraz ochrona przeciwpożarowa w zakładzie Pracy
5. Konsultacje z pracownikami
6. Systematyczne kontrole stanu bhp
7. Wyznaczenie koordynatora
8. Instrukcje bhp oraz stosowanie znaków, barw i sygnałów
Bezpieczeństwa
9. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych
10. Wykaz prac, które wymagają asekuracji
11. Prace w szczególnych warunkach
12. Obowiązki wobec pracowników tymczasowych
13. Obowiązki wobec telepracowników
14. Inne obowiązki
15. Prawa pracownika
ROZDZIAŁ II
ORGANIZOWANIE STANOWISK PRACY
1. Obowiązki dotyczące pomieszczeń pracy
2. Stanowiska pracy
3. Praca przy komputerze
3.1. Minimalne wymagania bhp oraz ergonomii
3.2. Ocena warunków pracy
3.3. Okulary i profilaktyczna opieka medyczna
4. Warunki pracy dla niepełnosprawnych
5. Odpoczynek w pracy
5.1. Odpoczynek w pozycji siedzącej
5.2. Pomieszczenia przeznaczone do wypoczynku
5.3. Przerwy w pracy
6. Oświetlenie
7. Ogrzewanie
8. Wentylacja
9. Narażenie na hałas
10. Działanie substancji szkodliwych dla zdrowia
11. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne
11.1. Szatnie
11.2. Umywalnie i pomieszczenia z natryskami
11.3. Ustępy
11.4. Pomieszczenia higieny osobistej kobiet
11.5. Pomieszczenia do ogrzewania się pracowników
11.6. Jadalnie
12. Palarnie
13. Punkty pierwszej pomocy
14. Maszyny i urządzenia
14.1. Tymczasowe prace na wysokości
14.2. Korzystanie z drabin
14.3. Rusztowania
14.4. Liny i sprzęt do ustalania pozycji
15. Transport wewnętrzny i magazynowanie
ROZDZIAŁ III
SŁUŻBA BHP
1. Zadania służby bhp
2. Kwalifikacje pracowników służby bhp
ROZDZIAŁ IV
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
1. Obowiązek badania ryzyka zawodowego
2. Obowiązek dokumentowania oceny ryzyka zawodowego
3. Obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym
4. Odpowiedzialność pracodawcy
ROZDZIAŁ V
CO JESZCZE ZAPEWNIA PRACODAWCA
1. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
2. Odzież i obuwie robocze
3. Środki higieny osobistej
4. Posiłki i napoje profilaktyczne
ROZDZIAŁ VI
SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW
1. Szkolenie wstępne
2. Szkolenie i doskonalenie okresowe
ROZDZIAŁ VII
PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA
1. Badania wstępne, okresowe, kontrolne
2. Skierowanie na badania
ROZDZIAŁ VIII
CHOROBY ZAWODOWE
1. Obowiązek zapobiegania chorobom zawodowym
2. Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia
3. „Zawodowy” charakter choroby
4. Okres zachorowania
5. Procedura postępowania w razie podejrzenia choroby zawodowej u pracownika.
5.1. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
5.2. Orzeczenie lekarskie
5.3. Stwierdzenie choroby zawodowej
5.4. Ocena „narażenia zawodowego
5.5. Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej
6. Rejestr zachorowań
7. Świadczenia dla pracownika
8. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy
ROZDZIAŁ IX
WYPADKI PRZY PRACY
1. Procedura powypadkowa
1.1. Zgłoszenie wypadku
1.2. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku
1.3. Protokół powypadkowy
1.4. Zatwierdzenie protokołu powypadkowego
1.5. Sporządzenie karty statystycznej wypadku
1.6. Postępowanie w razie zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego osób niebędących pracownikami
2. Rejestr wypadków
3. Świadczenia powypadkowe
4. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy
5. Wypadek w drodze do/z pracy
DZIAŁ II
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
ROZDZIAŁ I
OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ
1. Przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych
2. Wyposażenie budynku, obiektu lub terenu w sprzęt pożarniczy i ratowniczy, środki gaśnicze oraz w przeciwpożarowe wyłączniki prądu
3. Zapewnienie utrzymania urządzeń sprzętu przeciwpożarowego w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej
4. Przestrzeganie zasad eksploatacji instalacji technicznych (elektrycznej, piorunochronnej, gazowej, kominowej i wentylacyjnej), maszyn i urządzeń poprzez zapewnienie ich okresowych przeglądów i konserwacji
5. Przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa pożarowego związanych z prowadzeniem procesów technologicznych mogących powodować zagrożenie pożarem lub wybuchem
6. Bezpieczne prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo
7. Usuwanie lub zabezpieczenie w obrębie budynków urządzeń
lub materiałów stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru
8. Zapewnienie osobom przebywającym w obiekcie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji (drogi ewakuacyjne
9. Przygotowanie obiektu, budynku lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej
10. Zaznajomienie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi i porządkowymi (z uwzględnieniem obsługi sprzętu przeciwpożarowego i prowadzenia ewakuacji
11. Ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia
12. Oznakowanie obiektu
13. Powierzanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej tylko osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje
ROZDZIAŁ II
ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POŻARU
1. Alarmowanie o niebezpieczeństwie
2. Zasady postępowania w ramach akcji ratowniczo-gaśniczej
3. Ewakuacja ludzi i mienia
ROZDZIAŁ III
POSŁUGIWANIE SIĘ SPRZĘTEM GAŚNICZYM
1. Gaśnice
2. Koc gaśniczy
3. Hydrant wewnętrzny
WYKAZ NORM POLSKICH DLA ZNAKÓW BEZPIECZEŃSTWA
WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH

Tagi: zasady bhp,