Koszyk
Twój koszyk jest pusty
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera by otrzymywać informacje o rabatach oraz aktualizacjach
* Adres E-mail:

Zapisz
 
FACEBOOK

VAT I SAMOCHÓD

VAT I SAMOCHÓD
Kliknij zdjęcie aby powiększyć
Autor: Janusz Piotrowski
Cena: 35.00 zł

Ilość: Dodaj do koszyka

Iloś ston 130

ISBN 978-83-63913-42-7

Stan prawny na dzień po 1 lipca 2015 r.

Książka omawia zagadnienia związane z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi przez podatników w prowadzonej działalności gospodarczej. Przedstawiono w niej tematy w oparciu o przepisy podatkowe obowiązujące  wraz z dokonanymi porównaniami w jakich obszarach nastąpią zmiany w VAT. W celu przybliżenia poruszonych w książce zagadnień zamieszczono w niej wiele przykładów, które mogą okazać się pomocne przy analizowaniu zwłaszcza nowej problematyki. Ponadto publikacja zawiera załączniki (wzory pism i ewidencji), przepisy prawne, a także interpretacje organów podatkowych oraz orzeczenia sądów administracyjnych dot. kwestii związanych z pojazdami samochodowymi.

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z NABYCIEM ŚRODKA TRANSPORTU Z TERYTORIUM

INNEGO (NIŻ RP) KRAJU UE

Procedury VAT związane z nabyciem środka transportu z terytorium UE (ze szczególnym uwzględnieniem zmian przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 r.)

Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2014 r. poz. 312, której przepisy w większości zaczęły obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2014 r. uchyliła przepisy w zakresie wydawania przez organy podatkowe zaświadczeń:

1) o uiszczeniu przez podatników podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego

nabycia środka transportu, oraz

2) o braku obowiązku uiszczenia podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego

nabycia środka transportu.

Jednakże przepis przejściowy spowodował, że przepisy te przestały obowiązywać dopiero od dnia 1 stycznia 2015 r. Nie oznacza to jednak, że od dnia 1 stycznia 2015 podatnicy, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu nie mają w związku z tą czynnością żadnych obowiązków wobec organu podatkowego.

Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia (WNT) środka transportu podatnicy w dalszym ciągu mają obowiązek składać informacje lub deklaracje oraz w przypadku rejestracji tych środków transportu również dokonać zapłaty VAT.

W przypadku, gdy podatnicy, o których mowa w art. 15, oraz podmioty niebędące podatnikami wymienionymi w art. 15, niemające obowiązku składania deklaracji podatkowej, o której mowa w ust. 1-3 (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) lub ust. 8 (VAT-8), dokonują jedynie wewnątrzwspólnotowego

nabycia nowych środków transportu, deklarację podatkową w zakresie nabywania nowych środków transportu składają w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu.

UWAGA!

W ww. przypadku podatnicy mają obowiązek złożyć deklarację VAT-10 (DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM NABYCIU NOWYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU).

Co to znaczy „nowy środek transportu”?

Ilekroć w ustawie VAT jest mowa o nowych środkach transportu – rozumie się przez to przeznaczone do transportu osób lub towarów pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6.000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.

UWAGA!

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) występuje zawsze, gdy przedmiotem nabycia są nowe środki transportu.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że również w przypadku dostawy do innego kraju UE nowego środka transportu przez podmiot niebędący podatnikiem w rozumieniu ustawy VAT taka dostawa stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i podatnik ma w takim przypadku obowiązek złożenia deklaracji VAT-11 (DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY NOWEGO ŚRODKA TRANSPORTU).

UWAGA!

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) występuje zawsze, gdy przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, niebędące podatnikami, o których mowa w art. 15, dokonujące okazjonalnie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.

Obowiązek zapłaty podatku

W związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem środka transportu u podatnika może również wystąpić obowiązek zapłaty podatku VAT z tytułu tej transakcji. Obowiązek ten wystąpi w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju

lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju.

W ww. przypadkach nabywcy są obowiązani:

·         bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacenia podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu,

·         przedłożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informację o nabywanych środkach transportu (VAT-23), do niniejszej informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika.

UWAGA!

Obowiązek zapłaty podatku z tytułu WNT środka transportu wystąpi jeśli:

– podmiot niebędący podatnikiem VAT dokona wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu;

– podatnik VAT, który dokona wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu będzie chciał dokonać rejestracji nabytego środka transportu.

W ksiażce m.in.:

- odliczenia VAT zwiazane z uzytkowaniem pojazdów samochodowych

- prawo do pełnego odliczenia podatku

- ograniczone prawo do odliczenia podatku

- dodatkowe badania techniczne

- odlicznie VAT od nabycia paliwa od 1 lipca 2015

- opodatkowanie zbycia pojazdów samochodowych

- opodatkowanie użytkowania pojazdów do celów niezwiazanych z działalnością

- zwolnienie z ewidencjonowania na kasie rejestrujacej sprzedazy "firmowego" samochodu

- korekty podatku

- sankcje karno - skarbowe

- wzory pism i ewidencji

- interpretacje organów podatkowych

- akty prawne

Janusz Piotrowski – konsultant podatkowy specjalizujący się w zakresie podatku VAT. Swoją praktyczną wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując m.in. w organach podatkowych. Obecnie pracuje w Zespole Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Sp. z o.o. w Krakowie (www.doradcy.pl). Autor licznych publikacji książkowych m. in. „VAT – poradnik księgowego”, „Jak prawidłowo wystawiać faktury ”, „Zasady podatku VAT” opracowań z serii Egzamin na doradcę podatkowego - TESTY i PYTANIA OTWARTE oraz artykułów prasowych z zakresu podatku VAT (Gazeta Prawna, Twój Biznes, Forum Doradców Podatkowych, Akademia Biznes Onet). Wykładowca Forum Doradców Podatkowych, Stowarzyszenia Podatników w Polsce oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.