Koszyk
Twój koszyk jest pusty
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera by otrzymywać informacje o rabatach oraz aktualizacjach
* Adres E-mail:

Zapisz
 
FACEBOOK

Prowadzę własną firmę – 2016

Prowadzę własną firmę – 2016
Kliknij zdjęcie aby powiększyć
Autor: Anna Jeleńska, Małgorzata Czernecka
Cena: 47.00 zł
Format: 165 x 235 mm

Ilość: Dodaj do koszyka

ISBN 978-83-63913-72-4
Ilość stron 256

Książka - w formie przewodnika - adresowana jest do osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek. W sposób przystępny, praktyczny i kompleksowy wskazuje: jaką formę prawną wybrać, jakie płacić podatki, jak wywiązać się z obowiązków wobec ZUS i innych instytucji. To tylko niektóre wątpliwości, z jakimi musi zmierzyć się początkujący przedsiębiorca. 
Publikacja systematyzuje prawa i obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej rozproszone w wielu aktach prawnych. Wskazuje te, w jaki sposób można skorzystać z nowej możliwości zawieszenia działalności gospodarczej. 
W książce skupiono się na przedsiębiorstwach niewielkich rozmiarów z uwagi na ich popularność wśród przyszłych przedsiębiorców oraz proste zasady i niewielkie koszty funkcjonowania. Opracowanie zawiera wskaźniki i stawki aktualne na 2014 r.


ROZDZIAŁ III WYBÓR FORMY PRAWNEJ
Firma może mieć status osoby fizycznej lub osoby prawnej.
Osobowość prawną mają spółki uregulowane w Kodeksie spółek handlowych (stąd ich nazwa - spółki handlowe) - są to spółki: partnerska, komandytowa, komandytowo- akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Te podmioty muszą być zgłaszane do Krajowego Rejestru Sądowego. Na gruncie podatkowym ich działalność reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawa o rachunkowości. Spółki te muszą prowadzić księgi rachunkowe.
Na potrzeby tego opracowania skoncentrujemy się na omówieniu najpo-pularniejszych z punktu widzenia małego i średniego przedsiębiorcy form prawnych, w jakich można prowadzić działalność gospodarczą. Spółki takie jak akcyjna czy komandytowo-akcyjna zostaną pominięte, z uwagi na ich skomplikowaną konstrukcję prawną i konieczność zaangażowania znacznego kapitału już przy zakładaniu działalności.
1. Jednoosobowa działalność gospodarcza
Firmę może prowadzić osoba fizyczna - przedsiębiorca. Decydując się na jednoosobową działalność gospodarczą należy uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Spółka cywilna
Ta forma prawna jest korzystna dla niewielkich przedsięwzięć, najwyżej kilku osób. Spółka cywilna nie jest podmiotem prawa, tylko umową, nie ma osobowości prawnej. Taki kontrakt powinien być sporządzony na piśmie, nie jest tu obowiązkowa forma notarialna. Spółki cywilnej nie zgłasza się do KRS ani nie powiadamia się o jej powstaniu. Każdy wspólnik osobno - jako osoba fizyczna - musi zgłosić rozpoczęcie działalności gospodarczej we właściwym urzędzie gminy (albo w sądzie rejestrowym, jeśli spółkę cywilną zawiązują przedsiębiorcy wpisani do rejestru).
Zaletami spółki cywilnej są proste zasady organizacji, nieskomplikowane procedury funkcjonowania oraz niewielkie koszty założenia. Za wadę można uznać osobistą odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.
3. Spółka komandytowa
Spółkę komandytową należy zgłosić w sądzie rejestrowym, wypełniając formularz KRS-W1 wraz z załącznikami - umową spółki i wzorami podpisów osób upoważnionych do jej reprezentowania.
W spółce komandytowej występują dwa rodzaje wspólników:
► komplementariusze - oni odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczeń.
► komandytariusze - odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej, czyli określonej w umowie spółki kwoty. Jednocześnie komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionego wkładu. Komandytariusze nie prowadzą spraw spółki i nie mogą jej reprezentować.
4. Spółka jawna
To spółka będąca podmiotem niezależnym od tworzących ją wspólników, nie posiada jednak osobowości prawnej, choć ma tzw. zdolność prawną, co oznacza, że może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w imieniu własnym, a nie wspólników.
Spółkę jawną należy zgłosić do KRS, dołączając do formularza umowę spółki.
Za zobowiązania spółki odpowiadają wszyscy wspólnicy całym swoim majątkiem, ale tylko w sytuacji, gdy wierzyciel nie może się zaspokoić z majątku spółki. Spółka jawna jest prosta w organizacji - umowę można podpisać bez udziału notariusza, nieskomplikowane są procedury jej funkcjonowania i niewielkie koszty założenia.
ZOB. ZAŁĄCZNIK 1
Formularz KRS-W1
5. Spółka partnerska
Prawo założenia i działania w formie spółki partnerskiej przysługuje tylko określonym grupom zawodowym. Są to: adwokaci, aptekarze, architekci, inżynierowie budownictwa, biegli rewidenci, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, maklerzy papierów wartościowych, doradcy inwestycyjni, księgowi, lekarze, dentyści, weterynarze, notariusze, pielęgniarki, położne, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, rzeczoznawcy majątkowi, tłumacze przysięgli.
Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności (do 7 stycznia 2009 r. wymagana była forma aktu notarialnego). Spółkę należy zgłosić w sądzie rejestrowym na formularzu KRS-W1. Do zgłoszenia należy dołączyć - umowę spółki, wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania spółki i uprawnienia partnerów do wykonywania wolnego zawodu.
Wspólnicy spółki partnerskiej to partnerzy. Odpowiadają oni za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, ale dopiero wtedy, gdy wierzyciel nie może zaspokoić swojego długu z majątku spółki. Charakterystycznym elementem tej spółki jest to, że partner nie odpowiada za zobowiązania spółki, które powstały w związku z wykonywaniem w spółce wolnego zawodu przez pozostałych partnerów lub ich podwładnych.
W spółce partnerskiej można powołać zarząd - wtedy prowadzeniem spraw spółki zajmują się członkowie zarządu, zaś pozostali partnerzy są z tego zwolnieni.
6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Aby założyć tę spółkę, w pierwszej kolejności należy zawrzeć umowę spółki (przy jednoosobowej - sporządzić akt założycielski), wnieść wkłady na pokrycie kapitału zakładowego (minimum 5.000 zł), powołać organy spółki (zarząd, w pewnych przypadkach radę nadzorczą lub komisję rewizyjną) i wreszcie zarejestrować się w KRS na formularzu KRS-W3 z załączonymi dokumentami: umową spółki, dowodem powołania i składem organów, poświadczone notarialnie podpisy członków zarządu, podpisaną przez wszystkich wspólników listę wspólników, oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników.
Zaletą zawiązania spółki z o.o. jest brak odpowiedzialności własnym majątkiem za zobowiązania spółki i możliwość powierzenia zarządzania spółki profesjonalistom.
1 stycznia 2012 r. wprowadzony został nowy, alternatywny sposób tworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - tzw. tryb S24. Umożliwia on zakładanie tych podmiotów przy wykorzystaniu specjalnego wzorca umowy. Nowy tryb tworzenia i rejestracji dotyczy wyłącznie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jako najczęściej występującego typu spółek handlowych w Polsce. Zgodnie z nowymi przepisami, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być również zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym (wzorzec umowy). Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy zawartego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy podpisem elektronicznym. Umowa taka zawarta jest po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym. Wśród korzyści z uruchomienia tej usługi należy wymienić przede wszystkim brak kosztów notarialnych
- system umożliwia podpisanie umowy spółki w różnych wariantach bez udziału notariusza.
Wzorzec jest publikowany w systemie teleinformatycznym (w Internecie)
- na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Podanie takiego szablonu jest konieczne, ponieważ nowe przepisy dopuszczają jednocześnie rezygnację z obowiązku stosowania formy aktu notarialnego dla umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast zmiana umowy spółki z o.o. już utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy jest możliwa po zarejestrowaniu spółki i wymaga formy aktu notarialnego.
Wspólnicy, decydujący się na określony wzorzec, muszą przyjąć go w całości, bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian.
Ważność umowy wymaga złożenia przez wspólników podpisów elektronicznych. Dopuszcza się ich zwykłą formę, ale nie wyklucza kwalifikowanej, tzw. bezpiecznej. Tak samo należy sygnować wnioski rejestrowe, które też są udostępnione w systemie elektronicznym, podobnie jak listy wspólników. Dokumenty te można także przesłać do sądu rejestrowego przez Internet, a wniosek o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie jednego dnia od daty jego wpływu (stąd nazwa potoczna tego trybu: S24). Umowa będzie zawarta po wprowadzeniu wszystkich koniecznych danych 1po opatrzeniu jej podpisem elektronicznym.
Dla zapewnienia pewności obrotu przewiduje się, że pokrycie kapitału zakładowego w spółkach z o.o. tworzonych w uproszczonym trybie następować ma wyłącznie poprzez wpłacenie przez partnerów stosownych kwot pieniężnych. Posłużenie się aportem będzie dopuszczalne dopiero po wpisaniu danego podmiotu do rejestru. Zarząd danego podmiotu gospodarczego w ciągu 7 dni od jego rejestracji musi wydać oświadczenie. Nie jest więc konieczny bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
potwierdzające pokrycie kapitału założycielskiego. Zakłada się przy tym, że spełnienie wymogów finansowych odbywa się za pośrednictwem e-konta. Wniesienie wkładów pieniężnych przez wszystkich wspólników w całości powinno zatem nastąpić w terminie 7 dni od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS; jest to odejście od obowiązku pokrycia kapitału zakładowego przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie spółki.
Zmiany nastąpiły także w przepisach ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, z których najistotniejsze regulują kwestie: przekazywania dokumentów dotyczących zawiązania i zgłoszenia spółki z o.o., sporządzonych w systemie teleinformatycznym, do elektronicznego katalogu dokumentów spółek oraz trybu i sposobu składania wniosku o dokonanie wpisu spółki S24 do KRS. Ułatwi to pozyskiwanie informacji o takiej spółce, a ponadto uwolni sądy rejestrowe od obowiązku sporządzania skanu dokumentów złożonych do akt rejestrowych w postaci papierowej. Nowa regulacja wyklucza możliwość zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty sądowej od wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z o.o. utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy.
Do zgłoszenia spółki z o.o. trzeba dołączyć, sporządzone na specjalnie przygotowanych formularzach:
1)umowę spółki opatrzoną podpisem elektronicznym,
2)listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich, opatrzoną przez wszystkich członków zarządu podpisem elektronicznym,
3)oświadczenie wszystkich członków zarządu opatrzone podpisem elektronicznym, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, chyba że nastąpi to po założeniu spółki.
W terminie 7 dni od rejestracji spółki jej zarząd zobowiązany będzie złożyć do sądu rejestrowego:
1)oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeśli oświadczenie takie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki,
2)złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu.
W toku postępowania rejestracyjnego doręczenie orzeczeń i pism sądowych dokonywane będzie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie rejestrowe.
Ułatwienia te (tryb 24) wprowadziła ustawa z 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Uchyla ona obowiązek wykorzystania w procesie rejestracji spółki z o.o. utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy z instytucji tzw. „jednego okienka", ponieważ w praktyce wydłuża on łączny czas rejestracji podmiotu w KRS i pozostałych urzędach. Nowelizacja wyklucza zwolnienia z opłat sądowych przy rejestrowaniu spółek powstałych z wykorzystaniem wzorca umowy. Można się o nie ubiegać jedynie w razie skorzystania ze zwykłych, dotychczasowych procedur.

SPIS TREŚCI

ZAPROSZENIE DO LEKTURY

ROZDZIAŁ I

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – O CZYM POWINIEN WIEDZIEĆ PRZEDSIĘBIORCA

1. Co to jest działalność gospodarcza?.

2. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej3. Kto to jest przedsiębiorca?

 4. Pomysł i plan to podstawaROZDZIAŁ II

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA WŁASNY BIZNES?

1. Potencjalne źródła finansowania

2. Startup – startuj z pomysłem na biznes

2.1. Pokolenie startup!

 2.2. Nabór do Platform startupowych w Polsce Wschodniej

2.3. Starter oraz BizNest

2.4. Preferencyjne pożyczki

2.5. „Fundusz Funduszy”

ROZDZIAŁ III

WYBÓR FORMY PRAWNEJ

1. Jednoosobowa działalność gospodarcza2. Spółka cywilna

3. Spółka komandytowa

4. Spółka jawna

5. Spółka partnerska

6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ROZDZIAŁ IV

NAZWA PRZEDSIĘBIORCY

ROZDZIAŁ V

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI

1. Nowe ułatwienia dla przedsiębiorców

2. Rejestracja działalności

2.1. Rejestracja w KRS

2.2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

2.3. Od 1 lipca 2011 r. zakładamy firmę przez Internet

2.4. Jak wypełnia się wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1)?

2.5. Jak złożyć wniosek o wpis do CEIDG?

2.6. Co dalej

3.REGON

4.ZUS

4.1. Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi a ZUS

4.2. Podmioty podlegające wpisowi do KRS

5. Urząd skarbowy

6. Dodatkowe ograniczenia w dostępie do określonych rodzajów działalności gospodarczej

6.1. Kto i na co udziela koncesji

6.2. Na jaki czas przyznawana jest koncesja?

6.3. Co we wniosku o przyznanie koncesji?

6.4. Gdy koncesje są limitowane

6.5. Kiedy organ odmawia koncesji?..

6.6. Kontrole działalności koncesjonowanej

6.7. Utrata koncesji

6.8. Rozpoczęcie działalności regulowanej – po wpisie do rejestru

7. O czym jeszcze warto pamiętać przy zakładaniu firmy?

7.1. Pieczątka

7.2. Rachunek bankowy

ROZDZIAŁ VI

PRZEDSIĘBIORCA A PODATKI

1. Wybór formy opodatkowania dochodu

1.1. Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania PIT

1.2. Formy opodatkowania dochodu PIT

1.3. Korekta przychodów i kosztów podatkowych w 2016 r

2. Opodatkowanie VAT

2.1. Niewielka firma a VAT

2.2. Rejestracja dla celów VAT

2.3. Faktury VAT

2.4. Rozliczanie VAT

2.5. Kasa fiskalna

2.6. Najnowsze zmiany dotyczące VAT

ROZDZIAŁ VII

PISEMNE INTERPRETACJE PRZEPISÓW

ROZDZIAŁ VIII

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI

ROZDZIAŁ IX

SAMOCHÓD W FIRMIE

1. Samochód ciężarowy

2. Samochód osobowy

ROZDZIAŁ X

LOKAL DLA FIRMY

1. Rozliczenie lokalu firmowego

2. Firma w domu

3. Podatek od nieruchomości

ROZDZIAŁ XI

REPREZENTACJA I REKLAMA

1. Reprezentacja

2. Reklama

3. Problem z rozróżnieniem

4. Prezenty a VAT

ROZDZIAŁ XII

KSIĘGOWOŚĆ – PROWADZIĆ SAMODZIELNIE CZY ZLECIĆ BIURU?.

ROZDZIAŁ XIII

FIRMA RODZINNA

ROZDZIAŁ XIV

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

1. Dokumentacja podatkowa

2. Dowody księgowe i dokumenty inwentaryzacyjne

3. Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe

4. Dokumentacja pracownicza

5. Dokumenty spółek handlowych

6. Sankcje za naruszenie przepisów o przechowywaniu dokumentów

ROZDZIAŁ XV

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW

1. Rekrutacja

2. Badania lekarskie

3. Zawarcie umowy o pracę

3.1. Rodzaje umów o pracę

3.2. Umowa o pracę, czy umowa cywilnoprawna?.

3.3. Klauzule dodatkowe

3.4. Umowa zlecenia

3.5. Umowa zlecenia a umowa o dzieło

4. Zakres czynności pracownika

5. Szkolenie BHP

6. Zgłoszenie do ZUS

7. Dokumentacja pracownicza

8. Pracodawca płatnikiem PIT

ROZDZIAŁ XVI

KONTROLA W FIRMIE

1. Zasady ogólne

2. Książka kontroli

3. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

4. Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

5. Kontrola Inspekcji Sanitarnej

6. Inne organy kontroli

ROZDZIAŁ XVII

BUDOWANIE WIZERUNKU FIRMY

1. Jak zdobywać klientów

2. Dlaczego wizerunek jest taki ważny?.

3. Dać się rozpoznać – wizualizacja firmy

4. Zarządzanie systemem identyfikacji

5. Rozwijanie własnego wizerunku

6. Zarządzanie wizerunkiem firmy poprzez formy komunikacji pisemnej

7. Wizerunek graficzny firmy

8. Wizualny system identyfikacji firmy

8.1. Logo

8.2. Barwy firmowe

8.3. Wizytówki

8.4. Papier do korespondencji i koperty

8.5. Wygląd i oprawa dokumentów

8.6. Broszury, ulotki, foldery firmowe

8.7. Wygląd i atmosfera firmy

8.8. Lokalizacja firmy

8.9. Firma w Internecie

ROZDZIAŁ XVIII

WSKAŹNIKI I STAWKI NA 2016 R

1. Podatki

2. Prawo pracy i ubezpieczeń

3. Ryczałty, diety

4. Inne

ROZDZIAŁ XIX

TERMINY

1. Terminarz przedsiębiorcy 2016 r

2. Kalendarz podatnika i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

BIBLIOGRAFIA

NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ZAŁĄCZNIKI

 

Anna Jeleńska  - autorka setek artykułów oraz autorka lub współautorka kilkudziesięciu książek i e-poradników głównie z dziedziny prawa i podatków, absolwentka prawa oraz zarządzania w administracji publicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także studiów doktoranckich z dziedziny nauk prawnych na Uniwersytecie Śląskim, obecnie redaktor miesięcznika "Doradca Podatkowy – Gazeta Klientów Kancelarii" i serwisu "e-Doradca Podatkowy"

Małgorzata Czernecka