Koszyk
Twój koszyk jest pusty
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera by otrzymywać informacje o rabatach oraz aktualizacjach
* Adres E-mail:

Zapisz
 
FACEBOOK

Opodatkowanie i funkcjonowanie sklepu internetowego

Opodatkowanie i funkcjonowanie sklepu internetowego
Kliknij zdjęcie aby powiększyć
Autor: Piotr Geliński, Dawid Śmieja
Cena: 53.00 zł
Format: 235 x 165 mm

Ilość: Dodaj do koszyka

Handel w Internecie jest pojęciem niezwykle szerokim i obejmującym zarówno relacje między przedsiębiorca­mi, jak i pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami, czy samymi konsumentami. Z punktu widzenia problemów prawnych i podatkowych najczęstsze i najbardziej skom­plikowane są stosunki w relacji przedsiębiorca-konsu­ment i te stały się głównym przedmiotem publikacji.

Książka zawiera także omówienie praktycznych i tech­nicznych aspektów prowadzenia (w tym także zakładania) i promocji sklepu internetowego, w szczególności m.in. wskazanie trzech głównych źródeł pozyskiwania klientów w sklepie internetowym.

Książka ta jest adresowana zarówno do przedsiębior­ców działających w zakresie handlu w Internecie, czy to przez serwisy aukcyjne, czy poprzez sklepy internetowe, jak i do nabywców, którzy takich zakupów dokonują.

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowol­nione częściowo. Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowol­niona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju
umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw.
Osoby takie, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewi­dzianych, do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobo­wiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela usta­wowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opie­kuńczy z ważnych powodów inaczej postanowi.
Zasadniczą i główną obawą kupującego, zwłaszcza kupu­jącego poprzez Internet, jest to, czy towar, który kupił i który otrzyma będzie zgodny z tym, co mu sprzedawca przedstawił.
Ustawodawca dostrzegł konieczność uregulowania tej kwestii i stosowne przepisy zawarł w art. 8-11 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. W takich przypadkach kupujący może domagać się naprawy lub wymiany zamó­wionego w Internecie wadliwego produktu, tak jak w trady­cyjnym sklepie (Zawinił producent, odpowiada sprzedawca, Rzeczpospolita z 10 marca 2010 r.).
Zgodnie z art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej jeżeli towar konsump­cyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Nieod­płatność naprawy i wymiany oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Jeżeli kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy okre­ślaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
Jednak ustawodawca daje też nieco ochrony sprzedawcy. Jak stanowi art. 9 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, kupujący traci uprawnienia przewidziane w art. 8, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
Kupujący stwierdził niezgodność towaru z umową, jednak użytkował towar dalej i niezgodność zgłosił sprzedawcy dopiero po upływie czterech miesięcy od jej stwierdzenia. Tym samym kupujący utracił swoje uprawnienia z tego tytułu.
Jeszcze krótsze terminy zawiadomienia przewidziano dla towarów żywnościowych. Coraz częściej bowiem kupujący dokonują również zakupów spożywczych przez Internet, chociażby w serwisach sprzedażowych dużych sieci handlowych, które oferują sprzedaż z dostawą do domu. Otóż kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż:
1)  w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. nr 128, poz. 1409):
a)   oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdro­wotnych żywności i żywienia (Dz.U. nr 63, poz. 634 i nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. nr 135, poz. 1145 i nr 166, poz. 1362),
b)   dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia;
2)  w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru - w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamiesz­kania kupującego. Przy czym w tych przypadkach zawia­domienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnejtrwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do towarów, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przy­datności do spożycia. Kwestię tą reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywno­ściowego z umową (Dz.U. nr 31, poz. 258).
Również w celu ochrony sprzedawcy, ustawodawca prze­widział termin przedawnienia roszczeń kupującego. Otóż zgodnie z art. 10 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku. Roszczenia kupującego określone w art. 8 przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową; przedawnienie nie może się skończyć przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. W takim samym terminie wygasa uprawnienie do odstąpienia od umowy. Zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dużej jednak niż
przez trzy miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsump­cyjnego z umową, jeżeli sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi kupującego.
Co istotne dla kupujących, jak wprost stanowi art. 11 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej uprawnień unormowanych w niniejszej ustawie nie można wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. W szczególności nie można tego dokonać przez oświad­czenie kupującego, że wie o wszelkich niezgodnościach towaru z umową, lub przez wybór prawa obcego.
Sprzedawca może udzielić gwarancji. Jak stanowi art. 13 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej udzielenie kupującemu gwarancji następuje bez odrębnej opłaty przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w doku­mencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszących się do towaru konsumpcyjnego; określa ono obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu.
uwaga!!!
Nie uważa się za gwarancję oświadczenia, które nie kształtuje obowiązków gwaranta. Sprzedawca udzielający gwarancji wydaje kupującemu wraz z towarem dokument gwarancyjny; powinien także sprawdzić zgodność znajdujących się na towarze oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na towarze zabezpieczeń. Oświad­czenie gwarancyjne powinno być sformułowane w sposób jasny, zrozumiały i niewprowadzający w błąd. Jednakże uchybienie tym wymaganiom pozostaje bez wpływu na ważność gwarancji i nie pozbawia kupującego wynikających z niej uprawnień. W dokumencie gwarancyjnym należy zamieścić podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Ponadto powinno być w nim zawarte stwierdzenie, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupu­jącego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Przepisy chronią klientów sklepów internetowych bardziej niż kupujących w tradycyjny sposób (Klient może odesłać towar, Rzeczpospolita z 10 marca 2010 r.). Jak się wskazuje, wynika to z tego, że to, co ładnie wygląda na zdjęciu zamieszczonym w Internecie, może się mniej podobać w rzeczywistości. Dlatego też prawo, poza pewnymi wyjątkami, przewiduje obowiązek przyjęcia przez sprzedawcę w Internecie towaru, z którego kupujący chce zrezygnować. Co ważne, z obowiązku tego sprze­dawca nie może w żaden sposób się wyłączyć. Nawet jeśli wpisze takie postanowienie do regulaminu sklepu czy też w opisie aukcji, będzie ono z mocy prawa nieważne (S. Wikariak, Klient w sieci ma więcej praw niż w zwykłym sklepie, Rzeczpospolita z dnia 6 października 2010 r.).
Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przy­czyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni.
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświad­czenia przed jego upływem. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne). W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
Klient kupił grającą zabawkę dla dziecka w sklepie interne­towym. Po jej uruchomieniu okazało się, że melodie grają zbyt głośno. Sprzedawca nie zgadza się na zwrot towaru, twierdząc, że przyjmuje tylko nierozpakowany. Sprzedawca nie ma racji. Klient ma prawo sprawdzić towar kupiony przez Internet, jeżeli nie przekroczy to granic tzw. zwykłego zarządu. Trudno uznać, że rozpakowanie zabawki przekro­czyło te granice. W inny sposób nie da się przecież przekonać, jak działa zabawka. Klient ma do tego prawo. Sprzedawca zaś nie może utrudniać z tego powodu zwrotu. Musi towar przyjąć i zwrócić pieniądze.
Jak stanowi art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsu­mentów termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty.
Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach m.in.:
dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapi­sanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
dostarczania prasy.
Nie można zwrócić rozpakowanych oryginalnych płyt CD lub DVD, czy np. skutera, w którym na żądanie klienta zamon­towano dodatkowe wyposażenie i dokonano zmian.
Co istotne dla kupujących, sprzedawca ma obowiązek odebrać towar od klienta tylko wówczas, gdy ten odstąpi od umowy na piśmie. Sprzedawca nie musi więc uznać odstąpienia, jeśli klient poinformuje go o tym telefonicznie lub za pomocą zwykłej wiadomości wystanej pocztą elektroniczną. Dziesięcio­dniowy termin zaczyna biec z chwilą odebrania towaru przez klienta. Zgodnie z Kodeksem cywilnym pierwszego dnia nie bierze się pod uwagę, a jeśli termin upływa w dniu wolnym od pracy lub w święto, to ulega on wydłużeniu o jeden dzień.
Towar został przez kupującego odebrany od kuriera w dniu 10 marca 2011 r. Pismo z odstąpieniem od umowy powinno zostać nadane listem poleconym w terminie 10 dni, a więc zasadniczo najpóźniej 20 marca 2011 r. Ponieważ jednak jest to niedziela - termin na wysłanie odstąpienia upłynie 21 marca 2011 r., tj. w tym dniu należy najpóźniej je wysłać.
Jeśli kupujący przedpłaty (np. przelewem lub kartą) i zdecyduje się zwrócić towar, to sprzedawca musi oddać mu nie tylko to, co klient zapłacił, ale również odsetki ustawowe, które wynoszą aktualnie 13% w skali roku (S. Wikariak, Czy należne są odsetki od sprzedawcy zwlekającego ze zwrotem pieniędzy? Rzeczpospolita z 6 października 2010 r.). Liczy się je od dnia otrzymania zapłaty przez sprzedawcę. Jeśli natomiast kupujący płacił przy odbiorze, to odsetek nie trzeba doliczać. Zatem jeśli klient zapłacił przed otrzymaniem towaru, to należą mu się odsetki ustawowe. Stanowi o tym art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów („Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.").
Zakładając, że kupujący dokonał przedpłaty na zakupiony towar w wysokości 2.500 zł i od chwili otrzymania tej kwoty przez przedsiębiorcę do oddania minęło 25 dni, to odsetki wyniosą 22,26 zł.

SPIS TREŚCI
Wstęp
CZĘŚĆ I
TRANSAKCJE W INTERNECIE - ASPEKTY PRAWNE I PODATKOWE
Piotr Geliński
Rozdział I
Handel w Internecie - podstawy prawne
1.Specyfika i przyczyny rozwoju handlu w Internecie     
2.Regulacje obowiązujące w handlu w Internecie    8
3.Umowa sprzedaży w Internecie
3.1.Umowa sprzedaży
3.2.Sprzedaż konsumencka
3.3.Sprzedaż na odległość
Rozdział II
Sprzedawca w Internecie
1.Definicja sprzedawcy. Działalność gospodarcza     
2.Prawa sprzedawcy
3.Obowiązki sprzedawcy
3.1.Obowiązki ogólne
3.2.Podanie ceny towaru
3.3.Udzielanie informacji
4.Odpowiedzialność sprzedawcy
5.Obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną     
Rozdział III
Kupujący w Internecie
1.Definicja kupującego
2.Prawa kupującego
2.1.Towar niezgodny z umową
2.2.Gwarancja
2.3.Odstąpienie od umowy zawartej na odległość     
2.4.Świadczenia niezamówione
3.Obowiązki kupującego
3.1.Zapłata ceny
3.2.Odebranie nabytej rzeczy
4.Odpowiedzialność kupującego
4.1.Odsetki
4.2.Nieodebranie nabytej rzeczy
5.Dochodzenie roszczeń przez kupującego
Rozdział IV
Konsekwencje podatkowe handlu w Internecie 
1.Podatki również w Internecie
2.Obowiązki podatkowe sprzedawcy 
2.1.Obowiązki sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą
2.2.Obowiązki sprzedawcy nieprowadzącego działalności gospodarczej   
3.Obowiązki podatkowe kupującego
4.Dokumentacja podatkowa sprzedaży w Internecie   
5.Kontrola handlu w Internecie
6.Odpowiedzialność za naruszenie przepisów podatkowych     
 
CZĘŚĆ II
PROWADZENIE SKLEPU INTERNETOWEGO
Dawid Śmieja     
Rozdział V
Sklep internetowy – podstawy
1.Jak założyć sklep internetowy?
1.1. Domena
1.2. Hosting     
1.3. Oprogramowanie sklepu internetowego
Zalety i wady oprogramowania płatnego
 Zalety i wady oprogramowania autorskiego
 Zalety i wady oprogramowania darmowego
2.Sklep internetowy w wersji mobilnej
Rozdział VI
Źródła pozyskiwania klientów sklepu internetowego
1.Wyszukiwarki internetowe
2.Porównywarki cen
3.Aukcje internetowe (Allegro)
Rozdział VII
Promocja sklepu internetowego w Google
1. Pozycjonowanie sklepu internetowego
1.1.Co wpływa na pozycję strony w naturalnych wynikach wyszukiwania?
1.2.Teoria „długiego ogona" (long taił)
Jakuzyskać maksymalną ilość wejść z„długiego ogona" w sklepie internetowym?
Jak rozliczać „długiogon" z firmą zajmującą się pozycjonowaniem?
Korzyści „długiego ogona"
2.Reklama w linkach sponsorowanych - Google AdWords     
3.Analiza statystyk sklepu internetowego - Google Analytics     
3.1.Korzyści z korzystania z narzędzia Google Analytics     
3.2.Wskaźniki, które każdy właściciel sklepu internetowego powinien znać  Optymalizacja sklepu internetowego
4.1.Poprawność kodu strony
4.2.Szybkość ładowania strony
4.3.Optymalizacja elementów graficznych
4.4.Metatagi
4.5.Nasycenie słowami kluczowymi
4.6.Przyjazne linki
4.7.Treść strony   
4.8.Formatowanie treści
Google Rich Snippets
5.1.Jak sprawić, by rich snippets zostały wyświetlone dla sklepu internetowego?
5.2.Jak poinformować Google o optymalizacji sklepu internetowego pod kątem rich snippets
5.3.Zalety rich snippets

Piotr Geliński

Doradca podatkowy,magister prawa. prowadzi własną kancelarie prawno-podatkową oraz jest zatrudniony w spółce doradztwa podatkowego. Wieloletni współpracownik internetowych serwisów prawnych. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Dawid Śmieja 

Specjalista SEM, konsultant z zakresu pozycjonowania i optymalizacji stron internetowych. Aktualnie w jednej z krakowskich agencji reklamowych odpowiada za obsługę Klientów w zakresie marketingu w wyszukiwarkach (SEM), sieci afiliacyjnych oraz reklamy w mediach społecznościowych.