Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /catalog/controller/product/product.php on line 233 Gotowe pisma do Urzędu Skarbowego – 2011
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera by otrzymywać informacje o rabatach oraz aktualizacjach
* Adres E-mail:

Zapisz
 
FACEBOOK

Gotowe pisma do Urzędu Skarbowego – 2011

Gotowe pisma do Urzędu Skarbowego – 2011
Kliknij zdjęcie aby powiększyć
Autor: Andrzej Ogonowski
Cena: 30.00 zł 18.90 zł
Format: 205 x 145 mm

Ilość: Dodaj do koszyka

Każdy podatnik, niezależnie od rodzaju prowadzonej aktywności zawodowej, w pewnym momencie spotyka się z koniecznością sporządzenia stosownego pisma skierowanego do organu podatkowego.

Aby osiągnąć swój cel, podatnik musi wobec tego wiedzieć, który z organów jest w jego sprawie właściwy, jakiego rodzaju pismo chce on skierować oraz jakie elementy pismo to winno zawierać. Pominięcie jednego z powyższych może bowiem skutkować przedłużeniem całej procedury toczącej się przed danym urzędem, a w niektórych sytuacjach nawet utratą przez podatnika prawa dochodzenia określonego uprawnienia. Dlatego też, najważniejsza jest w tym zakresie znajomość terminów i sposobów wnoszenia danego pisma, jak również wiedza co do wymogów formalnych.

Książka stanowi praktyczny poradnik dla właściciela firmy w jaki sposób prowadzić skuteczną korespondencje z Urzędem Skarbowym. Zawiera ogólne zasady korespondencji z organami oraz - usystematyzowane według rodzaju zdarzenia gospodarczego - wzory najczęściej stosowanych pism.

Chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj na: www.doradcy.pl.

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników mogą zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Uprawnienie to dotyczy zarówno przedsiębiorców prowadzących działalność samodzielnie jako osoby fizyczne, jak i tych, którzy prowadzą działalność w formie spółki cywilnej, jawnej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, z tym że w tym drugim przypadku zawieszenia muszą dokonać wszyscy wspólnicy spółki.

Z dobrodziejstwa zawieszenia działalności mogą też skorzystać spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna).

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy złożony właściwemu organowi ewidencyjnemu (osoby fizyczne i wspólnicy spółek cywilnych składają informację o zawieszeniu działalności do Ewidencji Działalności Gospodarczej) lub właściwemu sądowi rejestrowemu (przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym składają informację o zawieszeniu działalności w sądzie rejestrowym). Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej nie wymaga podania przez przedsiębiorcę powodu tego zawieszenia. Nie wymaga ona również wydania zgody organu ewidencyjnego na zawieszenie działalności. Przedsiębiorca składa jedynie zgłoszenie będące skutkiem podjęcia własnej decyzji w zakresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Zasady dotyczące zawieszenia działalności gospodarczej określone są inaczej dla poszczególnych kategorii przedsiębiorców. I tak, przedsiębiorcy prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki cywilnej składają jedynie stosowne oświadczenie we właściwym organie ewidencyjnym, zaś ten jest zobowiązany - w terminie 7 dni - do przekazania informacji o zawieszeniu przez przedsiębiorcę działalności (ewentualnie wznowieniu działalności zawieszonej) właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu skarbowego oraz innym instytucjom (np. ZUS). Zgłoszenie powinno określać:

a)        przedsiębiorcę, jego numer ewidencyjny PESEL, jeśli taki posiada,

b)        miejsca jego zamieszkania lub siedziby,

c)         zakładany okres zawieszenia.

Jednakże, przedsiębiorca będący wspólnikiem spółki osobowej (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej), jak również spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna) mają obowiązek - nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej - zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności. Dochowanie wskazanego terminu, zarówno w przypadku wspólników osobowych spółek handlowych jak i spółek kapitałowych, jest warunkiem stosowania zwolnień z obowiązków podatkowych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z tej działalności, ale korzysta w tym okresie ze zwolnień podatkowych  w postaci:

·        zwolnienia z obowiązku składania deklaracji podatku 3 od towarów i usług,

·        zwolnienia z obowiązku opłacania zaliczek na poda- N tek dochodowy ewentualnie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz opłaty za kartę podatkową.

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z obowiązku rozliczenia podatku w zeznaniu rocznym. W trakcie zawieszenia działalności podatnik ma prawo:

·        wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,

·        przyjmować należności powstałe wcześniej lub regulować wcześniejsze zobowiązania,

·        zbywać własne środki trwale i wyposażenie,

·        uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą świadczoną dotychczas,

·        realizować wszelkie obowiązki nakazane przepisami,

·        osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej dotąd, np. z tytułu wystawionych faktur z odroczonym terminem płatności.

Podatnik w trakcie zawieszenia może też zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

 Oświadczenia podatnika

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej £ uwarunkowane jest złożeniem zgłoszenia informacji w £ tym zakresie. Zgłoszenie takie powinno zostać złożone ^ przed upływem okresu, na jaki przedsiębiorca zadeklarował zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. W przedmiotowym zgłoszeniu przedsiębiorca powinien wskazać datę, z którą nastąpi wznowienie wykonywania działalności gospodarczej. Data wznowienia nie może być wcześniejsza, niż data złożenia wniosku, nie może być także wskazana po upływie maksymalnego okresu, na jaki może zostać zawieszone wykonywanie działalności gospodarczej, tj. po upływie 24 miesięcy od daty zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Niezłożenie zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy skutkować będzie wykreśleniem przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej.

WSTĘP.
Ogólne zasady korespondencji z organami podatkowymi
Rozdział I. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

1. Rozłożenie zaległości podatkowej na raty
2. Umorzenie zaległości podatkowej
3. Odroczenie płatności podatku

Rozdział II. Nadpłata podatku
1. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku
2. Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłego zobowiązania podatkowego
3. Wniosek o zwrot nadpłaty podatku

Rozdział III. Niekorzystne decyzje podatkowe
1. Odwołanie od decyzji
2. Wniosek o uchylenie ostatecznej decyzji podatkowej
3. Stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej
4. Wznowienie postępowania podatkowego
5. Skarga do sądu administracyjnego
6. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
7. Zażalenie na postanowienie
8. Pełnomocnictwo procesowe dla doradcy podatkowego

Rozdział IV. Niejasne decyzje podatkowe
1. Żądanie sprostowania błędów rachunkowych (oczywistych pomyłek) w decyzji
2. Żądanie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji
3. Żądanie uzupełnienia bądź sprostowania decyzji

Rozdział V. Oświadczenia podatnika
1. Oświadczenie/rezygnacja podatnika będącego osobą fizyczną, prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, o wyborze opodatkowania dochodu według stawki proporcjonalnej 19%
2. Oświadczenie/rezygnacja podatnika będącego osobą fizyczną, prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
3. Oświadczenie/rezygnacja podatnika będącego osobą fizyczną, uzyskującego przychody z najmu,
o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
4. Oświadczenie/rezygnacja podatnika będącego osobą fizyczną, uzyskującego przychody z najmu,
o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie.
5. Oświadczenie/rezygnacja małżonków uzyskujących przychody z najmu o wyborze opodatkowania
w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
6. Zawiadomienie o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów
7. Oświadczenie w sprawie ewidencjonowania przez podatnika sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej
8. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

Rozdział VI. Postępowanie egzekucyjne
1. Wniosek o wyłączenie rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji
2. Pozew kwestionujący postanowienie o odmowie wyłączenia rzeczy spod egzekucji
3. Skarga na czynności egzekucyjne
4. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego
5. Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
6. Zarzut w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

Rozdział VII. Kontrola podatkowa .
1. Zastrzeżenie stawiennictwa przed organem właściwym do rozpatrzenia sprawy
2. Zastrzeżenia do protokołu kontroli
3. Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych
4. Oświadczenie ustanawiające stałego zastępcę przedsiębiorcy do spraw kontroli

Rozdział IX. Inne pisma do organów podatkowych
1. Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania podatku lub zaliczek na podatek
2. Wniosek o przywrócenie terminu
3. Wniosek o potrącenie zaległości podatkowej z wymagalnej wierzytelności podatnika wobec
Skarbu Państwa
4. Wniosek o umorzenie kosztów postępowania
5. Wniosek o odszkodowanie od organu podatkowego
6. Wniosek o wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych
7. Czynny żal w przypadku nieterminowego złożenia deklaracji
8. Wiążące interpretacje podatkowe (ORD-IN)
9. Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych – podatek od spadków i darowizn
(SD-Z1)