Koszyk
Twój koszyk jest pusty
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera by otrzymywać informacje o rabatach oraz aktualizacjach
* Adres E-mail:

Zapisz
 
FACEBOOK

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – 2014

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – 2014
Kliknij zdjęcie aby powiększyć
Autor: Jacek Czernecki, Ewa Piskorz-Liskiewicz, Anna Jeleńska
Cena: 49.00 zł  -10% 
Format: 165 x 235 mm

Ilość: Dodaj do koszyka

ISBN 978-83-63913-26-7   
 ilość str. 398

W niniejszej publikacji przedstawiono zasady prowadzenia w przedsiębiorstwie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR), rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wszelkie obowiązki, jakie się z tym wiążą.

Wszelkie nowości w przepisach dotyczących podatków i prowadzenia PKPiR uwzględniono w niniejszej książce. W szczególności nowelizacja przepisów ustaw o podatkach dochodowych wprowadziła od początku 2013 roku rozwiązanie polegające na obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wyni­kającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni - nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów.

Jak wskazano w niniejszej książce, nie należy jednak traktować prowadzenia PKPiR wyłącznie jako przykrego obowiązku wynikającego z przepisów i wypełnianego wyłącznie dla celów ewentualnej kontroli organów podatkowych, ale jako przydatne narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem.

ROZDZIAŁ III
ZASADY PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W celu ustalenia właściwej wysokości uzyskanego przychodu, wydatkowanych kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodu, a co za tym idzie - właściwej wysokości należnego fiskusowi podatku, ustawa zobowiązuje podatnika do prowadzenia rzetelnej ewidencji podatkowej mających miejsce zdarzeń gospodarczych. Z reguły podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mniejszych lub średnich rozmiarów dokonują zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, choć istnieje także możliwość skorzystania z ryczałtowych form rozliczeń, bądź też z prowadzenia ksiąg rachunkowych. Trzeba jednak pamiętać, że w wielu przypadkach brak wyboru co do innej formy opodatkowania aniżeli na zasadach ogólnych (z podatkową księgą przychodów i rozchodów) może wynikać z rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności, bądź też z wysokości osiągniętego przez niego z tej działalności w poprzednim roku podatkowym dochodu.
Sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ta księga, aby stanowiła dowód pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych, oraz szczegółowy zakres obowiązków związanych z jej prowadzeniem, a także terminy zawiadomienia urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi wynikają obecnie z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów  rozchodów.
1. Zmiany rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Z dniem 15 marca 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów . Dostosowało ono te przepisy do znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także do nowej ustawy o opłacie skarbowej.
Przewidziano nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Nie ma już w nim kolumny, w której podatnicy wykazywali koszty reprezentacji reklamy objęte limitem (dotychczasowa kolumna nr 12). Od 1 stycznia 2007 r. była ona i tak pusta, gdyż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w nowym brzmieniu całkowicie wyłącza z kosztów podatkowych wydatki na reprezentację, za to pozwala wliczać w koszty podatkowe wszystkie wydatki na reklamę (niezależnie od tego, czy jest to reklama publiczna, czy niepubliczna) - w pełnej wysokości (zniesiono bowiem limit 0,25% przychodów dla reklamy niepublicznej). Zmieniła się także numeracja dalszych kolumn księgi:
► kolumna 12 - „wynagrodzenia w gotówce i w naturze",
► kolumna 13 - „pozostałe wydatki",
► kolumna 14 - „razem wydatki (12+13)".
Kolumna 15 jest zaś pusta. W związku ze zmianą samej księgi, nowe brzmienie mają także objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Od 1 stycznia 2007 r. - wedle nowej ustawy o opłacie skarbowej - zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w formie gotówkowej w kasie organu lub bezgotówkowej na rachunek organu podatkowego, ewentualnie zaś do rąk inkasenta. Tylko do końca 2008 roku prawodawca dopuszczał wykorzystanie starych znaków opłaty skarbowej. Zgodnie zaś z nowymi przepisami, od początku 2009 r. nie można już sporządzać dowodu wewnętrznego dla opłat uiszczanych znakami opłaty skarbowej.
Usunięto również dotychczasową regulację szczególną, dotyczącą ewidencjonowania przychodów przez podatników opłacających podatek VAT oraz w razie likwidacji działalności, zmiany umowy spółki lub zmiany wspólnika w ciągu roku podatkowego. Uchylone zostały więc przepisy § 22 i § 23 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów regulujące ewidencjonowanie niektórych przychodów. Chodziło o dostosowanie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących daty powstania przychodu w działalności gospodarczej.
Drobne zmiany w omawianym rozporządzeniu zaszły również z początkiem 2011 r., a istotne 11 maja 2013 r. m.in. związane ze zmianą nazewnictwa dowodów księgowych oraz koniecznością dokonywania korekt kosztów uzyskania przychodów w związku nieterminowym regulowaniem zobowiązań z tytułu zakupu towarów lub usług.
2. Podmioty zobowiązane do prowadzenia księgi
Według art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów są zasadniczo:
► osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wyko nujące działalność gospodarczą;
► jak również osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów;
► prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tej księgi;
► duchowni, którzy zrzekli się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.
Z obowiązku tego zwolnione są natomiast osoby: opłacające podatek dochodowy w formach zryczałtowanych, wykonujące wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, wykonujące zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim, lub dokonujące odpłatnego zbycia (sprzedaży) składników majątku po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie bądź otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki.
Podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie prowadzą natomiast wymienione na wstępie podmioty (osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie), jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość 1.200.000 euro. Według bowiem art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek prowa-dzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. Odnosimy to do art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, który stanowi, że przepisy ustawy o rachunkowości muszą stosować - a więc prowadzić tzw. pełną księgowość - z mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu w Polsce m.in.: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie i spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. Po przekroczeniu tej kwoty przychodu należy więc obowiązkowo od nowego roku zaprowadzić księgi rachunkowe.
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą prowadzić księgi rachunkowe od początku następnego roku obrotowego także, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.
W obu wypadkach limit wyrażony w euro przelicza się obecnie na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy4. Na 2014 r. limit ten wynosi: 1.200.000 x 4,2163 zł/euro = 5.059.560 zł.
Jeśli osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie nie prowadzę ksiąg rachunkowych na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości, winny stosować podatkową księgę przychodów i rozchodów.

.

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1.    Działalność gospodarcza
1.1.    Działalność gospodarcza i przedsiębiorca na gruncie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
1.2.    Działalność gospodarcza dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)    
2.    Wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
2.1.    Dostępne formy prawne
2.2.    Firma jednoosobowa
2.3.    Spółka cywilna
2.4.    Spółka jawna
2.5.    Spółka partnerska  
2.6.    Spółka komandytowa
2.7.    Spółka komandytowo-akcyjna
2.8.    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2.9.    Spółka akcyjna
2.10.    Spółdzielnia
3.    Rejestracja przedsiębiorcy  
4.    Jak uzyskać NIP?
5.    Formy opodatkowania działalności gospodarczej PIT  
5.1. Wybór formy opodatkowania  
5.2.    Zasady ogólne z zastosowaniem progresywnej skali podatkowej
5.3.    Ogólne zasady z zastosowaniem jednolitej 19% stawki podatku
5.4.    Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
5.5.    Karta podatkowa
6. Kilka słów o podatku od towarów i usług (VAT)
6.1.    Kiedy staniesz się podatnikiem VAT?
6.2.    Rejestracja podatników VAT
6.3.    Obowiązki podatnika VAT
6.4.    Najważniejsze zmiany w VAT od początku 2014 r.
ROZDZIAŁ II
DLACZEGO WARTO PILNOWAĆ TERMINÓW ZAPŁATY?
1.    Terminy zapłaty w ścisłych ramach
2.    Obowiązek korekty kosztów
2.1.    Kiedy wystąpi obowiązek zmniejszenia kosztów?
2.2.    Obowiązek zwiększenia przychodów
2.3.    Prawo powrotnego zwiększenia kosztów  
2.4.    Korekta u podatnika stosującego metodę memoriałową
2.5.    Korekta odpisów amortyzacyjnych
2.6.    Korekta a likwidacja działalności lub zmiana formy rozliczeń
3.    Wierzytelności nieściągalne a VAT
3.1.    Prawo do skorygowania podatku należnego
3.2.    Warunki
3.3.    Termin korekty
3.4.    Gdy należność została uregulowana    
3.5.     Procedury dotyczące podatnika dokonującego korekty podatku należnego
3.6.    Procedury dotyczące dłużnika - korekta podatku naliczonego
3.7.    Istotne zarówno wierzyciela, jak i dłużnika
4.     Jak udokumentować zapłatę?
ROZDZIAŁ III
ZASADY PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
1.    Zmiany rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
2.    Podmioty zobowiązane do prowadzenia księgi
3.    Samodzielne prowadzenie księgi przez podatnika
4.    Powierzenie prowadzenia księgi biuru rachunkowemu
5.    Księgowość własna, czy w biurze rachunkowym lub kancelarii podatkowej?
6.    Obowiązek zgłoszenia
7.    Dowody księgowe
7.1.    Szerszy katalog dowodów księgowych
7.2.    Faktury
7.3.    Rachunki
7.4.    Inne dokumenty będące podstawą księgowań
7.5.    Wymagania dotyczące dokumentów księgowych
8.    Jak należy dokonywać wpisów w poszczególnych kolumnach księgi?
8.1.    Objaśnienia do podstawowego wzoru księgi
8.2.    Objaśnienia do skróconego wzoru księgi
ROZDZIAŁ IV
PRZYKŁADY KSIĘGOWANIA W PODATKOWEJ KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW    
1.    Przykłady księgowania przychodów
1.1.    Przychód z działalności gospodarczej
1.2.    Wartość sprzedanych towarów i usług - kolumna 7
1.3.    Pozostałe przychody - kolumna 8
2.    Księgowanie zakupu towarów handlowych i materiałów oraz kosztów ubocznych zakupu
2.1.    Zakup towarów handlowych i materiałów według cen nabycia - kolumna 10
2.2.    Koszty uboczne zakupu - kolumna 11
3.    Przykłady księgowania wydatków (kosztów)
3.1.    Zasady księgowania kosztów
3.2.    Reprezentacja i reklama
3.3.    Wynagrodzenie w gotówce i w naturze - kolumna 12
3.4.    Pozostałe wydatki - kolumna 13
4.    Księgowanie korekt kosztów podatkowych
4.1.    Sposób dokonywania korekt
4.2.    Korekty związane z nieuregulowaniem płatności
4.3.    Korekty odpisów amortyzacyjnych
4.4.    Korekta kosztów w przypadku zmiany formy opodatkowania lub likwidacji działalności gospodarczej
ROZDZIAŁ V
OBOWIĄZEK PROWADZENIA INNYCH EWIDENCJI I DOKUMENTACJI
1. Amortyzacja
1.1. Przedmiot amortyzacji
1.2.    Składniki majątku niepodlegające amortyzacji
1.3.    Składniki majątku o wartości poniżej 3.500 zł
1.4.    Amortyzacja składników majątku używanych sezonowo
2.    Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
3.    Ewidencja wyposażenia  
4.    Samochód i ewidencja przebiegu
4.1.    Samochód w firmie
4.2.    Samochód będący własnością firmy podatnika
4.3.    Samochód będący własnością właściciela firmy
4.4.    Samochód będący własnością pracownika
5.    Ewidencja sprzedaży
6.    Kasy rejestrujące
6.1.    Podmioty zobowiązane do stosowania kas rejestrujących
6.2.    Prawa i obowiązki podatników stosujących kasy fiskalne
7.    Indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników
8.    Ewidencja kupna i sprzedaży walut
9.    Ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy
10.    Książka kontroli
11.    Spis z natury (remanent)
11.1.    Kiedy należy sporządzić spis z natury?
11.2.    Konieczność sporządzenia remanentu na koniec roku podatkowego.
11.3.    Informacje zawarte w spisie
11.4.    Przedmiot spisu
11.5.    Remanent likwidacyjny
ROZDZIAŁ VI
ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY I ZEZNANIA ROCZNE
1. Zaliczki w ciągu roku
1.1.    Zasady ogólne
1.2.    Obliczanie zaliczek przy opodatkowaniu jedną stawką 19%
1.3.    Może wybrać zaliczki kwartalne?
1.4.    Uproszczona forma rozliczeń
1.5.    Płatność zaliczek
2.    Uproszczenia dla podatników rozpoczynających działalność - kredyt podatkowy    
3.    Rozliczenie roczne PIT    
3.1.    Zeznania roczne    
3.2.    PIT przez Internet    
3.3.    Prawo do korekty deklaracji (zeznania)  
ROZDZIAŁ VII
INNE OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1.    Ubezpieczenia    
2.    Pracownik w firmie    
2.1.    Pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez pracodawców     
2.2.    Zatrudnianie osób na podstawie umów cywilnoprawnych
2.3.    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych    
2.4.    Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych    
2.5.    Wsparcie na czas spowolnienia gospodarczego    
2.6.    Elastyczny czas pracy    
ROZDZIAŁ VIII
SPOSOBY ZABEZPIECZENIA FINANSOWEGO FIRMY I SZUKANIA OSZCZĘDNOŚCI    
1. Finanse firmy trzeba planować i zarządzać nimi      
2.    Wsparcie ze środków unijnych i programów rządowych
3.    Lepsza oferta dla przedsiębiorców inwestujących w sse
4.    Zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności
5.    Kredyt pod zwrot VAT
6.    Interpretacje podatkowe
ROZDZIAŁ IX
LIMITY, WSKAŹNIKI, STAWKI I TERMINY  
1.    Limity podatkowe na 2014 rok
2.    Ryczałty samochodowe  
3.    Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów  
3.1.    Zryczałtowane koszty uzyskania przychodu dla podatników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę    
3.2.    Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów z innych tytułów niż stosunek pracy
4.    Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w 2014 r.
5.    Sankcje dla niesolidnych podatników
5.1.    Kary w Kodeksie karnym skarbowym
5.2.    Kary porządkowe
5.3.    Zastaw skarbowy
5.4.    Odsetki podatkowe
5.5.    Ważne terminy
5.6.    Terminarz podatnika PIT
5.7.    Terminarz płatnika PIT